Dynamics 365

Nowości Microsoft Dynamics NAV 2018

System ERP, Microsoft Dynamics NAV 2018 wprowadzi Twoje przedsiębiorstwo na wyższy poziom, nadając mu nową wartość. Dzięki niemu wkroczysz na ścieżkę cyfrowej transformacji i rozwiniesz możliwości swojej firmy oraz pracowników, w oparciu o zintegrowane, inteligentne i nowoczesne rozwiązania biznesowe.

W artykule znajdziesz informacje na temat nowości pojawiających się w wersji Microsoft Dynamics NAV 2018 oraz funkcjonalności wchodzących w skład Polskiej Funkcjonalności. Dowiesz się więcej na temat rozwoju i dostępności systemu, a także obecnych modeli licencjonowania oraz potencjalnych ścieżek migracji do wersji Dynamics NAV 2018. Przeczytasz o dostępnych platformach takich jak Microsoft Azure oraz DataCenter. Sprawdzisz możliwości integracji ze światem rozwiązań Microsoft jak Office 365, PowerBI, Dynamics 365, Microsoft Flow, Microsoft Azure i Machine Learning, a także uzyskasz bezpośredni wgląd w pracę systemu, dzięki nagraniu online.

Microsoft Dynamics NAV 2018

System Dynamics NAV 2018, to najnowsza wersja systemu ERP od Microsoft, równocześnie ostatnia wersja dostępna pod nazwą Dynamics NAV. Jest to spowodowane rebrandingiem, którego w ostatnich miesiącach 2018 roku dokonał Microsoft. Każdą kolejną nowość związaną z systemem Dynamics NAV, będziemy mogli znaleźć pod nową nazwą Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Światowa premiera systemu Dynamics NAV 2018 odbyła się w grudniu 2017, natomiast premiera Polskiej Funkcjonalności we wrześniu 2018. Stanowiąc najbardziej dojrzałą i najlepiej przetestowaną Polska Funkcjonalność w historii.

Nowości w ofercie – Plus Surface

Już od wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2013 i późniejszych, producent oprogramowania Microsoft Corporation przygotował dla regionu EMEA system w międzynarodowej wersji W1. Za lokalne dostosowanie do wymagań prawnych oraz przygotowanie tłumaczeń interfejsu, odpowiedzialna jest firma IT.integro.

Najnowsza, polska wersja systemu Dynamics NAVhttps://www.dynamicsnav.pl/archiwum-wersji-nav/ 2018, została zaprojektowana od nowa, wzbogacając się o funkcje, dostępne dotąd jedynie w niezależnej.  Microsoft Dynamics NAV 2018 stał się najlepiej wyposażoną i dotychczas dostosowaną do polskich warunków wersją systemu ERP – Dynamics NAV.

Nowości systemu Microsoft Dynamics NAV 2018 – Polska Funkcjonalność

Polska Funkcjonalność to przygotowany przez IT.integro, certyfikowany przez Microsoft moduł (add-on) rozszerzający podstawową wersję systemu Microsoft Dynamics NAV (W1). Zawiera on przede wszystkim dostosowanie funkcjonalności do polskich przepisów oraz polską warstwę językową.

Moduł Polska Funkcjonalność jest sukcesywnie aktualizowany i rozwijany. Od czasu premiery w wersji Microsoft Dynamics NAV 2013 poprzez kolejne wersje wzbogacił się o szereg rozwiązań, stanowiąc na dzień dzisiejszy najbardziej kompletny i dopracowany w historii pakiet funkcjonalności.

Mechanizm podzielonej płatności

Od 1 lipca zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone w Ustawie o podatku od towarów i usług. Dotyczą one możliwości stosowania, w rozliczeniach pomiędzy dwoma kontrahentami (wyłącznie firmami), mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment).

W odpowiedzi na to wymaganie firma IT.integro przygotowała rozwiązanie w oparciu o moduł Bankowości Elektronicznej (obecnie Electronic Banking). Umożliwia przygotowanie płatności, zarówno eksportu jak również importu wyciągów w zgodzie z nowymi wymaganiami prawnymi.

Nowa wersja modułu Bankowość elektroniczna – Electronic Banking – miała swoją premierę jesienią 2020 roku na Microsoft AppSource. Więcej informacji o aplikacji Electronic Banking dla systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central można znaleźć na Stronie produktu Electronic Banking Base App.

Korzystając z wartości jaką niesie ze sobą moduł Electronic Banking (dawniej Bankowości Elektronicznej), między innymi dostosowanie komunikacji systemu ERP z większością systemów bankowych w Polsce. Rozwiązanie umożliwia stosowanie szablonów w tym również oznaczonych jako split payment. Pozostając jednocześnie w zgodzie z wymaganiami prawnymi i zachowując swoją dotychczasową elastyczność.

Uzupełnianie danych w arkuszach płatności do dostawców może nastąpić automatycznie (sugerowane przez system na podstawie zadanych kryteriów) jak również może zostać edytowane ręcznie. Wszystkie dane, które są obligatoryjne w opisie przelewu (np. nr NIP kontrahenta czy nr faktury) pobierane są automatycznie z zapisów i danych kartotekowych.

Możliwość importu wyciągów w podzielonej płatności może zostać zrealizowana w dwóch wariantach:

 1. Wyciąg z konta podstawowego. Wszelkie transakcje pomiędzy kontem VAT a kontem podstawowym księgowane są na nowe konto w księdze głównej i pobierane z ustawień.
 2. Import wyciągu z konta podstawowego i konta VAT. Transakcje księgowane są przez konto środków pieniężnych w drodze i pobierane z ustawień.

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny, jest to mechanizm funkcjonujący w systemach Dynamics NAV, służący do generowania Jednolitych Plików Kontrolnych.

W odróżnieniu do wcześniejszych wersji, obecna funkcjonalność została zbudowana na zewnętrznych obiektach tj. obiektach dodatkowych, nie wprowadzając żadnych zmian w standardzie aplikacji – standardowych obiektach systemu Dynamics NAV. Jest to znaczna zmiana i zasadnicze ułatwienie dla aktualizacji zarówno systemu Dynamics NAV, jak również samych plików JPK w przypadku publikacji nowych wymagań prawnych przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto uproszczono również strukturę i proces konfiguracji, który można przeprowadzić w czterech miejscach:

 1. Okno ustawienia ustawowego raportowania – dane uzupełniające podatnika, których nie ma w oknie danych firmy (np. nr US).
 2. Okno ustawienia JPK – podstawowe i ogólne parametry generowania wszystkich rodzajów plików (np. formuła nazwy pliku, filtr kont pozabilansowych).
 3. Okno JPK obszary – służy do definicji bardziej szczegółowych ustawień, np. aktualnie obowiązująca wersja danego pliku JPK, domyślne ścieżki zapisu, czy powiązania z grupami księgowymi na potrzeby JPK_VAT i JPK_FA.
 4. Okno Elementy obszarów – służące do wprowadzania dodatkowych opcji, aktywowanych podczas generowania zadanego rodzaju pliku JPK.

Baza Internetowa REGON (BIR)

Polska Funkcjonalność została wyposażona w mechanizm umożliwiający bezpośrednie połączenie systemu Microsoft Dynamics NAV 2018 z Internetową Bazą Danych REGON i wyszukiwanie podmiotów według podanego NIP. Ułatwia weryfikację i wprowadzanie danych kontrahentów do systemu.

Możliwe jest również tworzenie i aktualizacja danych nabywców, dostawców i kontaktów w oparciu o dane w Bazie Internetowej REGON.

Funkcjonalność nie wymaga konfiguracji, jedynie aktywnego połączenia internetowego.

Status podatnika VAT

W kwietniu 2018 roku Ministerstwo Finansów udostępniło usługę SprawdzNIP, która na podstawie podanego NIP weryfikuje, czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu poprzedzającym przesłanie zapytania. W planach Ministerstwa Finansów jest uruchomienie usługi SprawdzNIPNaDzien.

W ramach Polskiej Funkcjonalności została dodana funkcja Sprawdź status VAT, którą można stosować zarówno w transakcjach zakupu, jak i sprzedaży. Sprawdzanie jest możliwe z poziomu kartotek kontrahentów: kontaktu/nabywcy/dostawcy oraz w dokumentach zakupu i sprzedaży, zarówno przed, jak i po zaksięgowaniu.

Zapytania możemy wykorzystać dla danego podatnika wielokrotnie. Każde zapytanie i odpowiedź zwrotna zostanie opatrzona specjalnym certyfikatem, który wraz z datą zapytania i stosownym wynikiem przechowywany będzie w bazie danych systemu.

Na chwilę obecną nie ma możliwości zbiorczej weryfikacji statusu, a ograniczenie wynika z możliwości technicznych infrastruktury Ministerstwa Finansów. Podyktowane jest dostępnością usługi: z ograniczeniem ilości przesyłanych zapytań do maksymalnie 10 na sekundę. Dodatkowe ograniczenia stanowią zapytania z jednego adresu źródłowego IP oraz ograniczenia zapytań dotyczących jednego numeru NIP. Powoduje to brak możliwości zweryfikowania np. wszystkich podatników podczas comiesięcznego generowania pliku JPK_VAT.

Pomijanie transakcji w ewidencji VAT

Zakupy i koszty w systemie Dynamics NAV ewidencjonowane są zazwyczaj za pomocą faktur zakupu. Istnieje również typ kosztów, które nie podlegają opodatkowaniu VAT, zatem nie powinny być ujmowane w rozliczeniu VAT za dany okres.

W związku z tym, Polska Funkcjonalność została wyposażona w narzędzie do pomijania wybranych zapisów VAT podczas generowania rejestru VAT i pliku JPK_VAT. Służy do tego pole „Pomiń w ewidencji VAT”, które można zaznaczyć, aby wybrane zapisy VAT zostały wykluczone z danego rozliczenia VAT.

Analogiczną sytuację i możliwości w tym zakresie reprezentują również wiersze dziennika głównego. Zaksięgowanie dokumentu z wierszem z zaznaczonym polem Pomiń w ewidencji VAT skutkuje utworzeniem zapisu VAT, w którym to pole jest również zaznaczone. Po zaksięgowaniu dokumentu nadal możliwe jest zarządzanie pomijaniem zapisów VAT w ewidencji VAT. Dzięki funkcjom dodanym w oknie Arkusz rozliczania VAT. Funkcje te służą do zmiany zaznaczenia pola Pomiń w ewidencji VAT w wybranych zapisach VAT. W celu usprawnienia pracy użytkowników możliwe jest zdefiniowanie domyślnego zaznaczania pola Pomiń w ewidencji VAT dla poszczególnych kombinacji grup księgowych VAT.

Klasyfikacja Środków Trwałych

Dotychczasowa Klasyfikacja Środków Trwałych 2010 funkcjonuje w Polskiej Funkcjonalności już od dawna. Dzięki temu prawidłowe raportowanie Środków Trwałych zgodnie z zadanymi numerami Klasyfikacji Środków Trwałych odbywa się w intuicyjny i prosty sposób.

Od 1 stycznia 2018 r. dla celów m.in. bilansowych i obowiązuje nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016). Istotne jest, że KŚT 2016 wprowadza zmiany w numeracji oraz nazewnictwie grup, podgrup oraz rodzajów środków trwałych. Mają one zastosowanie również dla środków trwałych ujętych w ewidencji księgowej przed 2018 r.

W ramach Polskiej Funkcjonalności zostały przygotowane narzędzia do wygenerowania tabel z Klasyfikacją Środków Trwałych 2010 i Klasyfikacją Środków Trwałych 2016. Dzięki temu do każdego środka trwałego można przypisać dwa numery KŚT: jeden zgodny z KŚT 2010, a drugi zgodny z KŚT 2016.

Raporty dotyczące środków trwałych mają możliwość generowania zestawień według obydwu klasyfikacji. Daje to możliwość przygotowania zestawień zarówno według jednej, jak i drugiej klasyfikacji.

Typ działalności firmy

Ustawa CIT na rok 2018 wprowadza wymóg podziału wyniku finansowego na część operacyjną i kapitałową, z zakazem kompensaty strat pomiędzy tymi typami działalności.

W standardzie systemu Microsoft Dynamics NAV 2018 konta różnic kursowych są przypisane do waluty. Nie jest zatem możliwe rozdzielenie różnic kursowych pod kątem typów działalności na odrębne konta księgowe.

W ramach Polskiej Funkcjonalności dodane zostały typy działalności firmy, do których można przypisywać zestawy kont różnic kursowych. Ustawienia te wykorzystywane są do księgowań automatycznych związanych z naliczaniem różnic kursowych.

Funkcjonalność ta bazuje na wymiarze wybranym w oknie ustawienia księgi głównej. Wartości tego wymiaru odpowiadają typom działalności i właśnie do nich przypisywane są konta do księgowania różnic kursowych.

Księgowanie poszczególnych transakcji walutowych, z wybraną wartością wymiaru określającą typ działalności powoduje, że powstałe dla nich różnice kursowe księgowane są wówczas na właściwe konta księgi głównej.

Plany rozwoju Polskiej Funkcjonalności

Wybrane rozwiązania Polskiej Funkcjonalności z Microsoft Dynamics NAV 2017 nie zostały przeniesione do wyższej wersji. Ich rozwój nie będzie kontynuowany.

e-Sprawozdania Finansowe – struktury plików

Od października 2018 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja Ustawy o rachunkowości wprowadzająca zmiany dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Zgodnie z tą nowelizacją przedsiębiorstwa są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych w postaci wyłącznie elektronicznej. Opublikowanych zostało ponad 40 różnych struktur pliku z podziałem na rodzaj działalności i typ wymaganych sprawozdań.

Plik zawiera m.in. dane nagłówkowe w złotych lub w tysiącach złotych – bilans, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym. Dodatkowo,  rachunek przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Ponieważ struktura danych systemu Microsoft Dynamics NAV nie zawiera wszystkich danych wymaganych w pliku JPK_SF, IT.integro zdecydowała, że nie przygotuje rozwiązania pozwalającego na generowanie kompletnego pliku. Jednocześnie zaleca się wykorzystanie rozwiązań firm trzecich do przygotowania i eksportu JPK_SF.

Bilans i rachunek zysków i strat

Zapadła decyzja o wykorzystaniu standardowego narzędzia do konfiguracji sprawozdań finansowych Bilansu i Rachunku zysków i strat. Będą one bazować na kategoriach i podkategoriach kont księgi głównej oraz na arkuszach kont.

Z chwilą powołania do życia pierwszej wersji Polskiej Funkcjonalności, zafunkcjonowały również dedykowane narzędzia do sporządzania Bilansu i Rachunku zysków i strat. Spowodowane było to brakiem odpowiednich mechanizmów w standardowej funkcjonalności. Międzynarodowa wersja systemu Dynamics NAV nie była na nie przygotowana.

Ostatnio wprowadzone do standardu przez Microsoft zmiany, umożliwiają już przygotowanie powyższych sprawozdań. Zatem, dalszy rozwój i utrzymanie rozwiązania stało się nieuzasadnione. Spowodowało to podjęcie decyzji o niekontynuowaniu tej części funkcjonalności, począwszy od wersji Dynamics NAV 2018.

Rozszerzenia do arkuszy kont

W ramach Polskiej Funkcjonalności funkcjonowały trzy rozszerzenia do arkuszy kont: współdzielony arkusz kont, zapisywanie wyników arkuszy kont i źródło kwoty skalkulowanej w wierszu z typem formuła. Nasze wieloletnie doświadczenia wykazały, że zainteresowanie tymi rozszerzeniami było niewielkie. Stąd zapadła decyzja o niekontynuowaniu tych rozwiązań w wersji NAV 2018 i późniejszych.

Wiele stóp procentowych

Funkcjonalność Stopy procentowe służyła do kalkulacji odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat. Już od kilku lat, przy okazji projektowania pierwszej wersji modułu Polska Funkcjonalność, IT.integro dodała możliwość definiowania różnych wartości odsetek ustawowych obowiązujących w różnych okresach, tak aby poprawnie naliczyć kwotę odsetek od przeterminowanych należności.

Firma Microsoft zdecydowała o dodaniu tej funkcjonalności do standardu międzynarodowej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV. W związku z tym zrezygnowano z tego rozwiązania w ramach Polskiej Funkcjonalności.

Modele licencjonowania oraz ścieżki migracji

Istnieją dwa modele licencjonowania systemu Dynamics NAV z punktu widzenia użytkownika systemu. Pierwszym z nich jest Perpetual – własna licencja wieczysta. Model ten umożliwia użytkownikowi dowolnie długie korzystanie z systemu. Zakładając konieczność uiszczenia jednorazowej, początkowej opłaty za system oraz tzw. opłat rocznych wiążących się z utrzymaniem licencji.

Drugim modelem licencjonowania systemu jest Subscription – licencja dzierżawiona. Zakłada ona możliwość korzystania z systemu, wyłącznie wtedy, kiedy zapłaci się za jego dzierżawę. Użytkownik płaci jedynie za ilość użytkowników i ich dostęp do systemu. Istnieje możliwość zdefiniowania w systemie jedynie takiej liczby użytkowników, dla których został wykupiony dostęp w wersji Starter Pack lub Extended Pack. Nie ma możliwości mieszania rodzajów pakietu pomiędzy użytkownikami w systemie.

Licencjonowanie Dynamics NAV 2018 – Perpetual

 • Starter Pack – pakiet funkcjonalny;
 • Extended Pack – rozszerzona funkcjonalność;
 • Licencje dostępowe:
  • Full User – użytkownik jednoczesny (równoległy)
  • Limited User – użytkownik jednoczesny (równoległy)
   (dowolna liczba zdefiniowanych użytkowników);
 • Obiekty aplikacji;
 • Moduły dodane firm trzecich;
 • Opłata jednorazowa za licencję;
 • Roczne opłaty za Enhancement Plan.

Licencjonowanie Dynamics NAV 2018 – Subscription

 • Licencje dostępowe:
  • Standard Full User – użytkownik nazwany,
  • Extended Full User – użytkownik nazwany,
  • Limited User – użytkownik nazwany
   (liczba zdefiniowanych użytkowników taka jak liczba licencji dostępowych typu Full; brak możliwości łączenia użytkowników Standard i Extended w jednej licencji);
 • Brak licencjonowania pakietów funkcjonalnych;
 • Obiekty aplikacji;
 • Moduły dodane firm trzecich;
 • Opłata miesięczna;
 • Opłata za Enhancement Plan wliczona w cenę subskrypcji.

 

Licencjonowanie Dynamics NAV 2018 – dostępność

Perpetual

 • Dla nowych klientów: do 31.03.2019;
 • Dla klientów NAV 2018: brak podanego terminu;
 • Dla klientów NAV 2013 do NAV 2017 (upgrade licencji): brak podanego terminu;
 • Dla klientów NAV 2009 i starszych (migracja licencji): do 31.03.2019.

Subscription

 • Brak podanego terminu (od 01.10.2019 ceny dla Dynamics 365 Business Central).

 

Ścieżki migracji

Migracja do Dynamics NAV 2018 Perpetual

 • Brak kompatybilności modelu Perpetual z wcześniejszymi modelami licencjonowania: MBL i BRL;
 • Warunek konieczny – aktywny Enhancement Plan;
 • Funkcjonalność – nie mniejsza niż dotychczas posiadana;
 • Liczba użytkowników jednoczesnych – bez zmian;
 • Brak polskiej lokalizacji Microsoftu – oferujemy NAV PL autorstwa IT.integro;
 • Dostępność modułów ISV – zależna od dostawców;
 • Wartość starej licencji przypisana do nowej licencji NAV 2018;
 • Enhancement Plan przechodzi na nową licencję;
 • Wysokość opłaty za Enhancement Plan – bez zmian;
 • Możliwość downgrade’u do NAV 2017 lub NAV 2016;
 • Możliwość jednoczesnego korzystania ze starej i nowej licencji przez okres wdrożenia.

Migracja do Dynamics 365 Business Central

Informacje na temat migracji wybranej wersji systemu Dynamics NAV do Dynamics 365 Business Central znajdziesz w webinarze poświęconym tej wersji systemu. Przejdź do webinaru

Platformy Microsoft Dynamics NAV

Jednym z kluczowych elementów wdrożenia systemu ERP jest infrastruktura IT, która ma bezpośredni wpływ m.in. na wydajność systemu. Dynamics NAV, pod względem zarówno licencyjnym jak i technicznym, daje nam do wyboru trzy ścieżki w obszarze budowy środowiska.

On-premises

Pierwszą z nich jest zakup i konfiguracja własnego sprzętu. Ta opcja pozwala na uzyskanie pełnej kontroli nad całym środowiskiem NAV – od warstwy sprzętowej do samej aplikacji. Jej główną wadę stanowią zarówno wysokie koszty początkowe inwestycji jak i jej niewielka elastyczność. Zakładając że inwestując w sprzęt, spodziewamy się jego wystarczalności na kolejne lata. Skutkiem tego jest posiadanie przez przedsiębiorstwa sprzętu o zazwyczaj nadmiarowych wymiarach w stosunku do aktualnych potrzeb.

Dodatkowo, kierując się zakupem własnego sprzętu, należy pamiętać o zapewnieniu dla niego odpowiedniego pomieszczenia, jego utrzymania, konserwacji czy ochrony.

Data Center

Rozwiązanie Microsoft Dynamics NAV 2018 posiada możliwość procesu instalacji w Data Center, czyli u zewnętrznego dostawcy infrastruktury IT. Dzięki tej możliwości, to dostawca zobowiązany jest do opieki nad warstwą sprzętową oraz podstawowe elementy konfiguracji. Jednak z mniejszą odpowiedzialnością za sprzęt wiąże się niższy poziom kontroli naszego środowiska Dynamics NAV. Elastyczność staje się nieco wyższa, ponieważ z reguły użytkownik płaci jedynie za zakontraktowane zasoby sprzętowe. Jednak u większości dostawców istnieje możliwość ich rozbudowy.

Problem może stanowić jego właściwy wybór. Odpowiedni dostawca, powinien zapewnić odpowiednio wysoki poziom usługi np. pod kątem wydajności. Dodatkowo ważna jest możliwość szybkiego skalowania wielkości zasobów oraz zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa środowiska. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa pod kątem danych, jak i nieprzerwanego działania środowiska.

Microsoft Azure

Trzecią opcję w obszarze budowy środowiska stanowi chmura Microsoft Azure. W skrajnej wersji możemy być odpowiedzialni jedynie za dane oraz warstwę aplikacyjną systemu Microsoft Dynamics NAV. Wszystkie pozostałe elementy można zakupić od Microsoft w formie usługi i płacić jedynie za faktyczny poziom zużycia zasobów.

Dzięki temu, istnieje możliwość uruchomienia maszyny wirtualnej z systemem Dynamics NAV, systemem operacyjnym oraz SQL i Active Directory w formie usługi. Kontrola użytkownika nad warstwą sprzętową wyraźnie spada, wraz z całą odpowiedzialnością, którą przejmuje na siebie Microsoft.

Korzystając z rozwiązań Microsoft Azure nie musimy się martwić o kwestie bezpieczeństwa. Zespół Microsoft jest odpowiedzialny zarówno za szereg aktualizacji, jak i poprawek do systemów operacyjnych czy zapewnienie ciągłości działania środowiska na odpowiednim poziomie (tzw. SLA).

W cenie usługi otrzymujemy zarówno zabezpieczenia fizyczne, jak i logiczne naszego systemu. Jest to znacznie wyższy poziom, niż sami jesteśmy w stanie zapewnić we własnej serwerowni przedsiębiorstwa.

Środowisko naszego przedsiębiorstwa w Azure możemy dowolnie skalować zarówno w dół, jak i górę w zależności od bieżących potrzeb. Może być to wykonywane automatycznie, np. poprzez wyłączenie środowiska na noc lub w weekendy, automatycznie zmniejszając koszty zużycia.

IT.integro i Microsoft Azure

Dzięki wieloletnim doświadczeniom i wysokim poziomie wiedzy konsultantów, firma IT.integro oferuje przygotowanie środowiska w Microsoft Azure oraz pełną opiekę i dalszy jego rozwój. O najwyższym poziomie zrealizowanych projektów połączenia systemu Dynamics NAV i Microsoft Azure, świadczy bogate portfolio działań zakończonych sukcesem. Dodatkową wartość stanowi informacja, że żadne z przedsiębiorstw, które skorzystało z tej usługi, nie planuje powrotu do wcześniejszych rozwiązań.

O rozważeniu wprowadzenia rozwiązania Microsoft Azure, powinny pomyśleć zwłaszcza przedsiębiorstwa z wiekową infrastrukturą. Dotyczy to również organizacji kierujących się polityką, że jakiekolwiek dane nie powinny wyjść poza granicę firmy, a zwłaszcza do chmury publicznej. Ważną informacją dla tego typu firm, jest zwrócenie uwagi na to, że część ich danych aktualnie znajduje się już w chmurze, za sprawą m.in. wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych. Wszystkie dane JPK Ministerstwo Finansów przechowuje w Microsoft Azure.

 

Strategia One Microsoft i nowości w Microsoft Dynamics NAV 2018

Firma Microsoft konsekwentnie realizuje strategię One Microsoft, mając na celu jak najszerszą integrację rozwiązań dla biznesu. Wraz z każdą wersją Microsoft Dynamics NAV, możliwości integracji stają się coraz szersze, a nowe rozwiązania dostarczane na rynek przez Microsoft mają wpisaną ją w DNA.

Office 365

 • SharePoint – udostępnianie stron systemu MS Dynamics NAV na portalu;
 • Active Directory – jednokrotne logowanie do Dynamics NAV i Office 365;
 • OneNote – notatki dołączane do Microsoft Dynamics NAV;
 • Outlook – wymiana kontaktów i zadań pomiędzy Outlook i Dynamics NAV;
 • Word – edycja szablonów raportów (wydruków);
 • Excel – import danych bezpośrednio do tabel Dynamics NAV;
 • Outlook – poczta odbierana z głównego okna Dynamics NAV;
 • Outlook – praca z Dynamics NAV przy użyciu klienta Outlook.

 

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM)

 • Dane programu Dynamics 365 (szanse sprzedaży, oferty, sprawy) widoczne z poziomu Dynamics NAV;
 • Statystyki klienta Dynamics NAV dostępne w Dynamics 365 Customer Engagement (CRM);
 • Łatwe poruszanie się między powiązanymi obiektami w systemach Dynamics NAV i Dynamics 365 Customer Engagement (CRM);
 • Synchronizacja danych między Dynamics NAV i Dynamics 365.

 

Power BI

 • Zagnieżdżanie raportów Power BI w Dynamics NAV;
 • Gotowe raporty i dashboardy Power BI dla Dynamics NAV;
 • Jednokrotne logowanie (Single Sign-On) do NAV i Power BI;
 • Automatyczne odświeżanie raportów – aktualizacja danych z Dynamics NAV;
 • Możliwość przeglądania raportów przez użytkowników bez dostępu do Dynamics NAV.

 

Microsoft Flow

 • Jednokrotne logowanie (Single Sign-On) do NAV i Flow;
 • Tworzenie przepływów pracy pomiędzy NAV i jednym z ponad 200 systemów/usług (nie tylko od Microsoft);
 • Proste tworzenie przepływów pracy bez konieczności programowania;
 • Gotowe przykładowe przepływy oraz szablony.

 

Microsoft Azure

 • Kontrola i regulacja wydajności systemu w poszczególnych okresach czasu (w ciągu dnia, miesiąca, roku) = zmniejszenie kosztów;
 • Wysoka dostępność środowiska (również z odległych części świata, za pomocą odpowiedniego wyboru data center) = większa efektywność pracy;
 • Możliwość szybkiego i elastycznego skalowania zasobów infrastruktury = większe możliwości rozwoju systemu oraz zmniejszenia kosztów w okresach mniejszej aktywności;
 • Najwyższy poziom zabezpieczeń = minimalne ryzyko wycieku danych oraz zaburzeń w pracy systemu.

 

Machine learning

 • Możliwość prognozowania stanów i ruchów magazynowych = optymalizacja produkcji i zakupów;
 • Wsparcie najnowszej dostępnej technologii w codziennej pracy = lepsza efektywność pracy;
 • Możliwość prognozowania przepływów pieniężnych = kontrola nad płynnością finansową firmy;
 • Możliwość podjęcia działań wyprzedzających = usuwanie przyczyn potencjalnych problemów zamiast niwelowania skutków tych problemów.

 

Prezentacja systemu – nowości Microsoft Dynamics NAV 2018

Zobacz bezpośrednio w systemie, dzięki nagraniu online jak wygląda szereg procesów Microsoft Dynamics NAV 2018. Poznaj nowości stworzone przez zespół Microsoft oraz te, które pojawiły się w Polskiej Funkcjonalności, dzięki IT.integro.

Przejdź do nagrania tutaj i sprawdź obsługę poszczególnych procesów:

 • Tworzenia kartoteki zapasu w locie;
 • Zamówienia zakupu z poziomu zamówienia sprzedaży;
 • Sugerowanie kont dla ustawień księgowania;
 • Księgowanie wielu zaznaczonych dokumentów;
 • Nowa księga – typ pracownik w dzienniku;
 • PowerApps – tworzenie aplikacji biznesowych i niezbędnych rozszerzeń w łatwy sposób.

 

NAV Customer Day

Artykuł powstał na podstawie webinaru NAV Customer Day on-line – Nowości w Microsoft Dynamics NAV 2018.