split payment

Split payment a modyfikacje w systemie Microsoft Dynamics NAV

Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) zacznie obowiązywać polskich przedsiębiorców 1 lipca 2018 roku. Zmiana Ustawy o podatku od towarów i usług, która implementuje mechanizm podzielonej płatności, wiąże się z wprowadzeniem modyfikacji w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Na czym polega split payment?

Mechanizm podzielonej płatności (split payment):

 • umożliwia zapłatę zobowiązania ze wskazaniem kwoty podatku VAT przekazywanej na osobne konto VAT dostawcy, a pozostałej kwoty na rachunek bieżący rozliczeniowy,
 • bank wyśle kwotę brutto z rachunku rozliczeniowego z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy kwoty VAT z rachunku VAT,
 • bank odbierający przelew w mechanizmie podzielonej płatności zaksięguje kwotę brutto na wskazanym w przelewie rachunku odbiorcy i następnie kwotę VAT przekaże na dedykowany rachunek VAT odbiorcy.

Kto może stosować split payment:

 • Tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą dla rozliczeń transakcji pomiędzy sobą (B2B),
 • O podziale płatności decyduje nabywca, który może, ale nie musi zastosować split payment,
 • Wybór sposobu zapłaty może być tylko dla określonych faktur, np. tylko wybrane mogą być zapłacone z wykorzystaniem podzielonej płatności,
 • Nabywca nie musi mieć zgody dostawcy na taki przelew, a kwota VAT zostaje zablokowana na koncie VAT dostawcy,
 • Kwoty na rachunku VAT nie mogą służyć do rozliczania innych podatków niż VAT.

Najważniejsze elementy:

 • Zmiana Ustawy od 1.07.2018 wprowadza:
  • Konieczność prowadzenia dla klientów przez banki dedykowanego rachunku VAT powiązanego z rachunkami rozliczeniowymi w walucie PLN,
  • Przygotowanie nowego typu rozliczeń dla przelewów wychodzących i płatności przychodzących w mechanizmie podzielonej płatności,
 • Właścicielem środków znajdujących się na rachunku VAT będzie dostawca. Jednak nie będzie on mógł swobodnie dokonywać płatności na poczet innych zobowiązań, niż wynikających z przepisów VAT,
 • Środki zgromadzone na rachunku VAT posiadacza mogą pochodzić jedynie z tytułu:
  • otrzymanego zlecenia płatniczego rozliczonego w formule split payment,
  • zlecenia płatniczego rozliczonego w formule split payment z tytułu wystawienia faktury korygującej,
  • rozliczeń VAT z urzędem skarbowym (należność z tytułu zwrotu przez urząd nadpłaty VAT, indywidualne decyzje naczelnika urzędu skarbowego w zakresie środków VAT podatnika),
  • przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku,
  • opis przelewu i opis na wyciągu bankowym jest ściśle zdefiniowany i zawiera odpowiednie oznaczenia elementów, tj:

/VAT/10n,2n / IDC/14x / INV/35x / TXT/33x

n- liczba naturalna, x – dowolny znak

VAT – kwota VAT, IDC – NIP dostawcy, INV  -numer jednej faktury, TXT – dowolny tekst o długości 33 znaków, jak na przykład: /VAT/23,00/IDC/ID DOSTAWCY/INV/NUMER FAKTURY/TXT/TEKST WOLNY, /VAT/23,00/IDC/1234567890/INV/FV123466789/TXT/TEKST WOLNY

Split Payment

Planowane modyfikacje w systemie Microsoft Dynamics NAV

Nowa wersja modułu Bankowość elektroniczna miała swoją premierę jesienią 2020 roku na Microsoft AppSource. Więcej informacji o aplikacji Electronic Banking dla systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central można znaleźć na Stronie produktu Electronic Banking Base App.

Modyfikacje dostępne będą dla instalacji korzystających z dodatkowego modułu bankowości elektronicznej, moduł ten w standardzie NAV PL dostępny jest w wersji NAV 2015 PL od aktualizacji (fix05), w NAV 2016 PL i NAV 2017 PL.

W związku z pojawieniem się mechanizmu split payment, przygotowywane są modyfikacje systemu ERP. Umożliwią one przygotowanie płatności wychodzących, dokonywanych poprzez moduł bankowości elektronicznej oraz import wyciągów bankowych zgodnie z nowymi wymaganiami.

 • W module bankowości elektronicznej dla każdego banku konieczne będzie przygotowanie osobnego szablonu przelewu z oznaczeniem split payment;
 • Generowanie przelewów split payment będzie odbywało się tak jak dotychczas –  z Arkusza płatności do dostawców dla tego oznaczonego szablonu;
 • W wierszu arkusza dodane zostanie pole „Kwota VAT przelewu” wypełniane przez użytkownika, udostępniona zostanie w oknie „Pole informacji” statystyka rozliczanej faktury z wyszczególnioną Kwotą VAT z dokumentu;
 • W rejestrze przelewów zapisywana będzie dodatkowo wartość z pola „Kwota VAT przelewu”, w przypadku częściowej zapłaty zostanie wyświetlony komunikat jaka kwota VAT została już przelana;
 • NIP dostawcy do split payment pobierany będzie z kartoteki dostawcy podczas tworzenia dziennika przelewów;
 • Nr faktury pobierany będzie z rozlicznego zapisu księgi dostawcy;
 • W związku z ograniczeniem płatności jednym przelewem za jedną fakturę, wyłączone zostaną opcje agregacji generowanego przelewu wg dostawcy i wg daty płatności, możliwe będzie tylko generowanie wg zapisu (1 zapis:1 przelew);
 • Import wyciągów zawierających split payment:
  • wymagane będzie utworzenie nowego konta K/G dla konta VAT oraz
   w ustawieniach wskazanie go do rozliczeń wyciągów split payment;
  • kwoty należności i zobowiązań z wyciągu rozliczane będą jak dotychczas w pełnych kwotach brutto, a kwoty podatku VAT jako wewnętrzne przelewy zasilające i obciążające powiązane konto K/G dla VAT;
 • Wyciąg z konta VAT nie będzie importowany, będzie służył tylko do weryfikacji poprawności przeksięgowań z konta podstawowego.

 

 

Opracowano na podstawie:

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 – ujednolicony tekst ustawy http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf

Rozdział 1 a. Mechanizm podzielonej płatności Art. 108a. – 108d. obowiązujący od dnia 01.07.2018 roku oraz informacji uzyskanych z banków.