Electronic Banking – Bankowość elektroniczna Dynamics 365 Business Central: Integracja z bankami w wielu krajach

Jak lepiej zarządzać bankowością elektroniczną w Dynamics 365 Business Central?

 

Electronic Banking jest rozszerzeniem standardowej funkcjonalności bankowości elektronicznej w systemie ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, które usprawnia obsługę przelewów do banków i import wyciągów bankowych.

Nasze rozwiązanie umożliwia integrację systemu z bankami, usprawniając obsługę przelewów do banków i import wyciągów bankowych, a także rozliczanie płatności w Business Central.

Electronic Banking logo
Electronic Banking

Z Electronic Banking użytkownicy systemu ERP Dynamics 365Business Central mogą znacznie szybciej i poprawniej rozliczać płatności, dzięki rozszerzeniom funkcjonalnym takim jak :

 

  • definiowanie szablonów paczek przelewów i wyciągów bankowych dla danego banku,
  • generowanie paczek przelewów dla nabywców i dostawców oraz pracowników, które następnie są przekazywane drogą elektroniczną do banku,
  • ręczne lub automatyczne wskazywania dokumentów do zapłaty za pomocą funkcji „Sugeruj płatności”,
  • definiowanie priorytetów przelewów dla określonych nabywców, dostawców i pracowników,
  • zarzadzanie przepływem procesu poprzez definiowanie ról użytkowników oraz priorytetów płatności,
  • import wyciągów bankowych z banku oraz ich automatyczne rozliczanie z otwartymi pozycjami należności i zobowiązań z wykorzystaniem zaawansowanych mechanizmów mapowania,
  • możliwość generowania niezbędnych raportów.

 

Electronic Banking to rozwiązanie skierowane zarówno do firm prowadzących działalność w jednym kraju, jak i firm globalnych. Zapewnia ono standaryzację oraz efektywną obsługę procesów bankowości elektronicznej. Ułatwiając wymianę danych z wieloma bankami w różnych krajach, Electronic Banking gwarantuje przedsiębiorstwom na całym świecie lepszą współpracę z międzynarodowymi kontrahentami.

Electronic Banking w Dynamics 365 Business Central dla firm w różnych krajach

 

Wymagania związane ze sposobem i zasadami wymiany danych płatniczych mogą się różnić w zależności od banku lub kraju. Dodatkowe wymagania wiążą się z lokalnymi przepisami i zasadami w zakresie bankowości elektronicznej oraz ewentualną koniecznością integracji z lokalną funkcjonalnością w Business Central.

 

Dzięki rozwiązaniu Electronic Banking przygotowanemu przez IT.integro firmy pracującym z Business Central w różnych krajach mogą w prawidłowy sposób obsługiwać procesy bankowości elektronicznej, korzystając z dedykowanych interfejsów dostępnych w ramach aplikacji Electronic Banking Extension. IT.integro prowadzi ciągłe prace w zakresie tworzenia interfejsów dla kolejnych banków i krajów. Informacje na temat dostępnych i przygotowywanych interfejsów są dostępne na stronach dokumentacji.

Integracja z bankami w wielu krajach

 

Rozwiązanie Electronic Banking dla Dynamics 365 Business Central obejmuje:

 

 • aplikację bazową Electronic Banking Base App zawierająca kompletną udoskonaloną funkcjonalność bankowości elektronicznej
 • aplikacje  Electronic Banking Extension umożlwiające wymianę danych z bankami za pośrednictwem dedykowanych interfejsów oraz lokalną funkcjonalnością w poszczególnych krajach.

Koncepcja rozwiązania Electronic Banking pozwala na elastyczne dodawanie interfejsów zapewniających wymianę danych z bankami, z którymi firmy współpracują w różnych krajach oraz standaryzację procesów bankowości elektronicznej .

Electronic Banking w Dynamics 365 Business Central dla firm w Polsce

Electronic Banking Extension PL – to aplikacja, w ramach której dostępne są interfejsy dla wielu działających w PolscebankówLista dostępnych interfejsów bankowych jest dostępna i aktualizowana na stronie dokumentacji.

Rozszerzenie jest w pełni zintegrowane z inną aplikacją autorstwa IT.integro: Polish Localization. Wspólnie stanowią komplementarne rozwiązanie dla firm prowadzących działalność w Polsce, spełniając wszystkie wymagania związane z obsługą przepisów prawnych, podatkowych i księgowych oraz  bankowością elektroniczną w Polsce.

Bankowosc elektroniczna

Darmowy e-book

Electronic Banking dla Dynamics 365 Business Central

Efektywna realizacja transakcji pomiędzy Twoim bankiem a systemem Dynamics 365 Business Central

Porównanie funkcjonalności Electronic Banking i standardowej funkcjonalności Dynamics 365 Business Central

 

W ramach Electronic Banking dostarczono szereg udogodnień ułatwiających przetwarzanie płatności i wymianę danych z bankami. Aplikacja pozwala na automatyczne lub ręczne przygotowanie przelewów do banku kontrahenta w ramach systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wprowadzone przelewy można zatwierdzić i przeglądać w rejestrze bankowości elektronicznej oraz przekazać do systemu bankowego. Możliwe jest również rozliczanie wyciągów bankowych dotyczących przelewów z zapisami ksiąg nabywców i dostawców, na podstawie których zostały utworzone.

Electronic Banking

Szablony paczek przelewów

 

Szablon paczki przelewów umożliwia zdefiniowanie powiązania interfejsu bankowego dostępnego w ramach aplikacji Electronic Banking Extension dla danego kraju z konkretnym kontem bankowym zdefiniowanym w systemie Dynamics 365 Business Central. Dla każdego interfejsu bankowego można zdefiniować więcej niż jeden szablon.

Szablony paczek przelewów pozwalają użytkownikowi na predefiniowanie wielu wzorców przelewów dla danego rachunku bankowego.

Generowanie paczek przelewów

 

Electronic Banking skraca czas generowania zleceń przelewów do niezbędnego minimum. Proces można całkowicie zautomatyzować poprzez zdefiniowanie szablonu paczki przelewów i wykorzystanie funkcji Sugeruj płatność.

Sugerowanie płatności polega na automatycznym utworzeniu wierszy płatności dla nierozliczonych zapisów księgi dostawców, nabywców lub pracowników. Dzięki tym funkcjom rola użytkownika sprowadza się do wskazania pozycji do zapłaty i przekazania do banków wygenerowanych poleceń w formie paczek przelewów.

Zaproponowane przez system przelewy można zmienić lub usunąć. Polecenia przelewu można wprowadzać też ręcznie.

Eksport paczek przelewów

 

Wygenerowanie i przekazywanie przelewów do banku może być wykonane jednym kliknięciem. Dane dotyczące płatności mogą być eksportowane przez użytkowników do systemów bankowych w formie plików lub  wyub przekazanywane automatycznie bezpośrednio z wykorzystaniem technologii WebService lub host-to-host..

Import wyciągów bankowych

 

Electronic Banking umożliwia importowanie wyciągów bankowych z plików pobranych z systemu bankowego lub pobranie poprzez ich z wykorzystaniem technologii web service lub host-to-host. Zaimportowane dane wyciągów bankowych są przetwarzane w ramach dedykowanej struktury danych w aplikacji w celu rozliczenia ich z zapisami faktury.

W procesie rozliczenia wykorzystywane są zawansowane funkcje sugerowania rozliczenia i mapowania danych, dzięki którym konta dostawcy, nabywcy oraz pracownika są wyszukiwane automatycznie dla każdej pozycji wyciągu bankowego.

Archiwalne paczki zawierają dane, na podstawie których generowane odpowiednie pliki przelewów wysyłane w ramach poszczególnych interfejsów bankowych.

W ramach rozszerzeń funkcjonalności importu, proces ewidencji i uzgadniania wyciągu bankowego w Business Central przebiega znacznie sprawniej i jest pozbawiony błędów..

Definiowanie priorytetów przelewów

 

Electronic Banking pozwala też na definiowanie priorytetów płatności oraz wskazanie maksymalnej dozwolonej kwoty zapłaty. ,Zapewniając  automatyzację procesu płatności i elastyczność w zakresie obsługi rozliczeń z pracownikami i kontrahentami, aplikacja umożliwia efektywniejsze zarządzanie finansami firmy.

Archiwalne paczki przelewów

 

Zakończone paczki przelewów są przechowywane w formie nieedytowalnych archiwalnych paczek przelewów. Jako źródło danych historycznych o wykonanych przelewach, archiwalne paczki są Archiwalne paczki zawierają dane, na podstawie których generowane są nowe przelewy w ramach poszczególnych interfejsów bankowych. ). Są one również wykorzystywane w procesie automatycznego sugerowania i rozliczania wyciągów bankowych.

Rejestr bankowości elektronicznej

 

Wszelkie operacje dotyczące przelewów wykonywanych w ramach Electronic Banking można przeglądać na stronie Rejestr bankowości elektronicznej.

Role użytkownika w ramach procesów obsługi paczek przelewów i wyciągów bankowych

 

Aplikacja umożliwia modelowanie przepływu zadań użytkowników bankowości elektronicznej oraz zarządzanie uprawnieniami. W ramach procesów można przypisać użytkownikom role odpowiednie umożliwiające obsługę poszczególnych etapów procesu przetwarzania płatności. W zależności od roli użytkownik może tworzyć, akceptować i zaksięgować wyciągi bankowe lub paczki przelewów.

Elastyczny interfejs

 

Powszechnie używanymi standardami wymiany danych pomiędzy bankiem a systemami zewnętrznymi są pliki w formatach rodziny MT 100 (dla poleceń przelewów), SEPA (EUR) oraz MT 940 (dla wyciągów bankowych). Każdy bank może w pewnym zakresie dostosować ww. standardy do własnych wymagań, co powoduje, że ostateczne formaty danych różnią się pomiędzy bankami. Electronic Banking pozwala na elastyczną definicję formatu eksportowanych i importowanych plików. W ramach Electronic Banking Base App obsługiwany jest tylko format pain.001.001.03 – podobnie jak w standardowej aplikacji Business Central. Pozostałe formaty są obsługiwane w ramach interfejsów bankowych dostępnych w aplikacjach Electronic Banking Extension.

Komunikacja i wymiana danych z bankami

 

Komunikacja z systemami bankowymi w Electronic Banking może odbywać się w oparciu o wymianę plikową oraz bezpośrednią wymianę danych z wykorzystaniem technologii web service oraz host-to-host. Interfejsy zapewniające obsługę określonego typu komunikacji i formatów danych specyficznych dla poszczególnych banków dostarczane są w ramach aplikacji Electronic Banking Extensions.

Kluczowe korzyści automatycznej obsługi bankowości w systemie ERP

Skrócenie i automatyzacja procesów związanych z obsługą operacji bankowych (czyli eksportu przelewów oraz importu wyciągów bankowych))

Elastyczna definicja formatu eksportowanych i importowanych plików w oparciu o szablony paczek przelewów i wyciągów bankowych

• Zaawansowane algorytmy wyszukiwania oraz mechanizmy mapowania danych pozwalające rozliczyć wiele wyciągów bankowych w „kilka sekund”

Poprawa jakości i szybkości operacji księgowych

Lepsza współpraca z bankami i kontrahentami

W przypadku firm globalnych – ustandaryzowany proces bankowości elektronicznej niezależnie od kraju, przy jednoczesnej elastyczności w zakresie obsługi wymiany danych z poszczególnymi bankami

Dokładniejsza kontrola procesu rozliczeń i przelewów

Ograniczenie błędów związanych ręcznym wprowadzaniem wyciągów do systemu

Możliwość obsługi różnych lokalnych wymagań w zakresie komunikacji i wymiany danych z bankami oraz wymagań prawnych dotyczących bankowości elektronicznej

Electronic Banking Base App oraz aplikacje Electronic Banking Extension dla wielu krajów dostępne są na Microsoft AppSource

 

Aplikacje Electronic Banking dostarczane są przez IT.integro – Złotego Partnera Microsoft. Jako strategiczny Partner Microsoft Dynamics 365 Business Central w Polsce, IT.integro specjalizuje się w tworzeniu aplikacji biznesowych, które znajdziecie na platformie Microsoft AppSource.

Główny komponent naszego rozwiązania dla bankowości elektronicznej – Electronic Banking Base App – można pobrać z platformy bezpłatnie.

Electronic Banking

Wcześniej każdy dział pracował na swoich plikach Excel. Ważne informacje przekazywano w trakcie spotkań. Brakowało wspólnej bazy, w której znajdowałyby się wszystkie istotne dane takie jak terminy dostaw, aktualne promocje i ceny. Wdrożenie systemu ERP oraz integracja z innymi rozwiązaniami biznesowymi, pozwoliło poprawić komunikację między pracownikami, zapewniając dostęp do wiedzy na temat wszystkich procesów zachodzących w organizacji.

 

Przemysław Madejski, Dyrektor Operacyjny, Cross Poland Sp. z o.o.

Więcej informacji o Electronic Banking