Cosmo Consult

Kompletne rozwiązanie do zarządzania produkcją

System ERP w produkcji

Produkcja, w zależności od branży czy wykorzystanych metod różni się w wielu aspektach. Kluczowy dla firm produkcyjnych jest system ERP, który dopasowany jest do ich indywidualnych potrzeb i procesów. Tylko rozwiązanie, które w pełni obsługuje cały proces zapewnia podniesienie jakości produktu końcowego oraz wydajności produkcji i pracowników.

 

W odpowiedzi na potrzeby współczesnych firm, szukających rozwiązań na miarę swojego biznesu, proponujemy nowoczesne oprogramowanie firmy Cosmo Consult. Jest ono kompatybilne z systemem ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) i dodatkowo rozszerza funkcjonalności systemu.

produkcja procesowa
produkcja procesowa

Advanced Manufacturing Pack (AMP)

Cosmo Consult Advanced Manufacturing Pack (AMP) wraz z systemem ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central tworzą potężne narzędzie stworzone dla producentów spacjalizujących się w produkcji procesowej. Rozwiązanie skierowane jest przede wszystkim do branży chemicznej (zwłaszcza produkcja lakierów i farb) i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 

Kluczowe dla firm produkcyjnych są rozwiązania dopasowane do specyfiki ich firm, branż i krajów. Firmy produkcyjne prowadzą różne rodzaje produkcji. Rozwiązanie przynosi wiele korzyści, jak redukcja kosztów, wyższa wydajność procesów produkcyjnych, sprawne planowanie oraz kontrolę nad zachodzącymi zmianami. Rozwiązanie Cosmo Consulting jest przeznaczone zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw. Dostarcza znormalizowane metody kontroli nad procesami oraz umożliwia skalowanie tej kontroli.

Produkcja procesowa pod kontrolą

Odzwierciedlenie najlepszych praktyk

W skład Advanced Manufacturing Pack wchodzą między innymi

Rozwiązanie zostało zaprojektowane w oparciu o system ERPMicrosoft Dynamics NAV i obecnie jest dostępny również dla najnowszej wersji oprogramowania – Dynamics 365 Business Central. Dostarcza funkcjonalności dopasowane do branży procesowej. Produkt wspiera procesy biznesowe realizowane w ramach różnych obszarów działalności firmy, począwszy od sprzedaży, po produkcję. Integruje także zachodzące procesy z systemem finansowym.

 

Oprogramowanie zawiera funkcje umożliwiające zarządzanie recepturami i ich opracowanie, Zapewnia także wydajne planowanie, zarówno całej produkcji, jak i poszczególnych sekwencji. Zawiera system zarządzania jakością oraz funkcje zarządzania pojemnikami oraz śledzenia partii.

 

Dodatkowym rozszerzeniem funkcjonalności jest moduł zarządzania substancjami niebezpiecznymi lub moduł i branży samochodowej. Oprogramowanie obejmuje również opcjonalny moduł obiegu dokumentów, który umożliwia sprawniejsze projektowanie procesów oraz przygotowanie dokumentacji. Wszystkie funkcje oferowane w oprogramowaniu zostały zaprojektowane we współpracy z przedsiębiorstwami z branży procesowej. Dzięki temu są one odzwierciedleniem najlepszych i sprawdzonych praktyk.

produkcja procesowa

Funkcjonalności

Zarządzanie narzędziami

Zarządzanie narzędziami jest kluczowym procesem dla firm z branży tworzyw sztucznych. Rozwiązanie branżowe obejmuje czynności maszyn, wykorzystanie narzędzi, zarządzanie ich rozmieszczeniem i repozytorium. Umożliwia też wprowadzenie formuł, na podstawie których można obliczyć wszystkie dane niezbędne w planowaniu produkcji i kalkulacji kosztów produkcji, nawet w przypadku zmiany narzędzia. Poszczególne narzędzia oraz informacje o ich rozmieszczeniu można połączyć z danymi dotyczącymi amortyzacji i zleceń. Listy kontrolne rozmieszczenia narzędzi tworzy się zgodnie z procedurami kontroli jakości.

Szablony i zlecenia konserwacji

W ramach oprogramowania CCIProcess Manufacturing (Produkcja procesowa) dostępny jest moduł konserwacji przeznaczony do nadzorowania i realizacji zleceń konserwacji. Użytkownicy modułu mogą przygotować szablony konserwacji i zdefiniować okresy konserwacji. Zlecenia konserwacji są generowane automatycznie, ale możliwe jest tworzenie niezaplanowanych zadań konserwacji w razie potrzeby. Plany konserwacji uwzględniają zapotrzebowanie czasowe, materiałowe oraz konieczność wykorzystania zewnętrznych zasobów. Dzięki dostępnym zestawieniom można skoordynować okresy przestoju z planami produkcyjnymi.

Graficzne rozszerzenia dla funkcji planowania sekwencji

Aplikacja uwzględnia wszystkie funkcje zawarte w CCIProcess Manufacturing. Dzięki wykorzystaniu kolorów umożliwia bardziej przejrzystą wizualizację danych. Wykorzystanie narzędzi graficznych w analizie złożonych danych wspomaga proces decyzyjny.

Automatyczny numer partii

Program może przypisywać numery partii automatycznie zgodnie z wcześniej określonymi zasadami. Dodatkowo, z poszczególnych partii określonych produktów można automatycznie tworzy inne partie w ramach procesu produkcji, uzupełniania lub pakowania. System zarządzania partiami i numerami seryjnymi zawiera również funkcje obsługujące proces napełniania i cięcia wyrobów gotowych. Do poszczególnych dostaw można też przydzielić określone opakowania i sprzęt do przechowywania. W programowaniu zintegrowano również system zarządzania wypożyczonymi pojemnikami, dzięki któremu możliwe jest śledzenie stanu, obiegu i zapotrzebowania na pojemniki.

Status jakości i lista kontrolna

Do każdego produktu można przypisać dowolny status, a następnie odpowiednio go zmienić. Dla poszczególnych statusów produktu określa się czynności, takie jak dostawa do nabywcy czy użycie w produkcji. Istnieje możliwość pominięcia produktów zablokowanych w kalkulacji zapotrzebowania. Dla każdego etapu procesu można zintegrować odpowiednie szablony zapytań i typowych odwiedzi. Szablony są wykorzystywane również jako listy kontrolne i ułatwiają opracowanie dokumentacji standardowych testów. W programie definiuje się także dolne i górne limity wartości pomiarowych, względem których porównuje się wyniki testów. Zestawienia wyników są widoczne w formie raportów.

Zarządzanie jakością

Opcjonalny moduł zarządzania jakością umożliwia pełną integrację zaawansowanych funkcji ułatwiającymi zarządzanie narzędziami i metodami testowymi, automatyczne tworzenie harmonogramów testów dla poszczególnych produktów lub dostawców, jak również ocenę dostawców.

Zarządzanie partią

Moduł CCIProcess Manufacturing (Produkcja procesowa) gwarantuje ciągłość w zarządzaniu partią. Dzięki funkcji nawigacji dostępnej w centralnym oknie informacji można dotrzeć do wymaganych informacji w systemie i przejść do powiązanych dokumentów. Funkcjonalność śledzenia partii umożliwia przeglądanie łańcucha produkcji i dostaw, a tym samym zidentyfikowanie odbiorców danej partii, określenie surowców i ich dostawców.

Struktura pojemnika, proces napełniania i podstawowe produkty

Dla poszczególnych produktów można wyświetlać kilka struktur wyrobu. Zlecenia uzupełnienia lub re-filling, są tworzone automatycznie lub przez określone działy. W ramach zarządzania pojemnikami można odpowiednio dysponować partiami z dokładnością do przyjętej jednostki lub nawet jej ułamka.

Zwolnienie partii i pojemników

Partiom i pojemnikom przypisuje się odpowiednio predefiniowany status w zależności od tego czy zostały zwolnione lub zablokowane. Można także oznaczyć wszystkie zapasy, które należy skontrolować w związku z tym, że ich termin ważności kończący się za trzy miesiące.

Planowanie pracy personelu

Proces zarządzania maszynami, narzędziami i materiałami obejmuje przydzielenie pracowników do pracy na poszczególnych maszynach i z poszczególnymi materiałami. Przydział pracowników powinien być zgodny z ich kwalifikacjami. W trakcie tworzenia zlecenia produkcyjnego program porównuje zapotrzebowanie na pracowników z kompetencjami danej zmiany.

Szczegółowe plany i wykresy

Program pozwala na szczegółowe planowanie na podstawie wstępnych planów. Dzięki wielu dostępnym zestawieniom możliwe jest wcześniejsze identyfikowanie ewentualnych problemów i podjęcie działań zaradczych. Arkusz planowania ma formę macierzy zawierającej zestawienie wszystkich zleceń produkcyjnych z uwzględnieniem wykorzystywanych maszyn i czasu realizacji. Korzystając w zestawieniu z funkcji drill-down, można uzyskać powiązane informacje na temat zleceń. Z kolei z zestawienia działów produkcji można przejść do informacji dotyczących poziomu obciążenia maszyn w danym dniu, tygodniu lub roku, przy czym dane te mogą być wyrażone procentowo lub godzinowo lub jako niewykorzystane zdolności produkcyjne. Natomiast zestawienie czasów przezbrojenia wskazuje liczbę pracowników niezbędnych przy przezbrojeniu.

Kalkulacja

Oprócz funkcjonalności planowania produkcji, oprogramowanie branżowe zawiera szablony arkuszy kalkulacyjnych, które użytkownik może samodzielnie modyfikować według własnego uznania. Użytkownik określa również, które wartości zostaną zmodyfikowane i które stawki kosztów – procentowe czy stałe, mają być stosowane standardowo w obliczeniach. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja kosztów w zależności od produktu, nabywcy czy też wykorzystanych maszyn.

Planowanie sekwencji

Program zapewnia dowolność w zakresie definiowania parametrów planowania.

Dzięki temu, korzystając z zintegrowanego sekwensera, można zminimalizować czas przezbrojenia, a tym samym zoptymalizować wykorzystanie procesów produkcyjnych i uporządkować ich strukturę. Możliwość przeglądania zleceń powiązanych, które są realizowane w ramach procesów lub działów, pozwala szybko zidentyfikować ewentualne problemy, takie jak użycie nieodpowiedniego surowca lub urządzenia. Takie mechanizmy kontrolne gwarantują optymalne zaplanowanie produkcji względem określonych terminów realizacji, przyczyniając się jednocześnie do redukcji zapasów magazynowych. Interfejs CCIProcess Manufacturing (Produkcja procesowa) zawiera również połączenia z zewnętrznymi programami graficznymi.

Zlecenia konserwacji i przezbrojenia

Zlecenia przezbrojenia są tworzone bezpośrednio z macierzy przezbrojenia, która zawiera informacje o zmianie grup produktu, produktów oraz narzędzi. Istnieje możliwość przypisania zleceń przezbrojenia do zleceń produkcyjnych. Dzięki dowolności w zakresie definiowania procesów produkcyjnych możliwa jest dystrybucja, wyodrębnienie lub grupowanie wymaganych zleceń produkcyjnych. Podobnie jak w przypadku procesów produkcyjnych, dostępna jest funkcjonalność porównywania czasu przezbrojenia dla poszczególnych narzędzi.

Kontrola stanów magazynowych

W trakcie planowania sekwencji i harmonogramów, użytkownik może uzyskać informacje o dostępności danego materiału i o ewentualnych działaniach w razie jego braku.

Struktury wyrobu

Rozwiązanie CCIProcess Manufacturing (Produkcja procesowa) zawiera szereg funkcji umożliwiających konfigurację struktur wyrobu, formuł, list części oraz harmonogramów zleceń. Dane produktu wprowadza się odpowiednio w zależności od wybranej technologii produkcji. Możliwe jest tworzenie wariantów produkcyjnych z uwzględnieniem wymaganej wielkości partii lub typów opakowań.

Receptury i listy części

Parametry receptury można zapisywać jako wartości procentowe lub ułamkowe. W przypadku dodania nowych komponentów do receptury, program wykonuje ponowne obliczenia automatycznie. Oprócz receptur można korzystać z listy części, co jest przydatne na przykład w procesie pakowania lub napełniania. Narzędzia te zapewniają pełen wgląd w proces produkcji.

Harmonogram produkcji

Każdemu cyklowi można przypisać odpowiednie operacje związane z wykorzystaniem surowców i narzędzi. Czas przejścia oraz czas przezbrojenia można definiować w aplikacji niezależnie od harmonogramu produkcji. Dotyczy to również stałych czasów realizacji, które określa się na przykład dla mieszadeł i suszarni.

Rozwiązania CCIQuality Management (Zarządzanie jakością) oraz CCIVendor Rating (Ocena dostawcy) stworzone są na bazie Microsoft Dynamics 365 Business Central. Skupiają się na monitorowaniu wszystkich parametrów jakościowych w czasie rzeczywistym.

 

Zarządzanie jakością usprawnia kontrolę zachodzących procesów produkcyjnych i optymalizację technologii, bazując na rzetelnych danych, zaczerpniętych z produkcji. Dodatkowo, CCIQuality Management (Zarządzanie jakością) umożliwia redukcję kosztów oraz mierzy zgodność wytworzonych produktów z obowiązującymi normami. Korzystając z rozwiązania do zarządzania jakością, producent zyskuje pewność, że zachodzące procesy są zgodne ze standardami jakościowymi. Menedżerowie produkcji zyskują większą kontrolę nad procesem oraz zachodzącymi operacjami.

produkcja procesowa

Funkcjonalności

Monitoring jakości w łańcuchu dostaw

Możliwość kustomizacji parametrów jakościowych

Uproszczone zarządzanie partiami

Integracja z Vendor Rating (pol. Ocena dostawcy)

Zdefiniowane parametry dla oceny dostawcy


Ocena dostawcy i jego kwalifikacji charakteryzuje się powtarzalnością. Ocena wymaga śledzenia każdej dostawy oraz jej analiza. Dzięki rozwiązaniu, menedżerowie mają stały dostęp do informacji oraz opinii o konkretnych dostawcach produktów, surowców i usług.

 

Monitorowanie dostawców zapewnia zachowanie wysokich standardów i zgodność z obowiązującymi normami jakościowymi. Ocena opiera się na punktach, które są przyznawane na podstawie zdefiniowanych kryteriów. Zawiera “twarde” i “miękkie” wymagania, których znaczenie może być ustalane indywidualnie. Wśród “twardych” znajdują się między innymi jakość produktu, ilość dostarczonych produktów (odchylenia od złożonego zamówienia) i odchylenia czasowe od przyjętego harmonogramu. Do kryteriów “miękkich” zaliczają się audyty, samoocena i raporty z wizyt.

 

Weryfikacja i kontrola dostawcy są niezwykle ważne dla doboru odpowiednich dostawców. Dodatkowo pozwalają przedsiębiorcom ograniczyć ryzyko opóźnień w produkcji (w wyniku spóźnionej dostawy, braków) czy złej jakości produktu końcowego (komponenty o niższej jakości). W konsekwencji Opinia dostawcy pozwala zadbać o pozytywne relacje z odbiorcami końcowymi.

Weryfikacja dostawcy pozwala na dokładną ocenę i ograniczenie ryzyka, że produkty od twoich dostawców zawierają drewno pozyskane nielegalnie.

Proces oceny ułatwia komunikację z dostawcą i buduje kompetencje umożliwiające dostawcom wspieranie twojego procesu należytej staranności.

produkcja procesowa

Pobierz Przewodnik po rozwiązaniach dla firm produkcyjnych

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X