Cash Desk Management

Wydajniejsze operacje, transakcje i raporty kasowe

Jak lepiej obsługiwać i przetwarzać operacje kasowe z Cash Desk Management?

 

Aplikacja Cash Desk Management rozszerza standardową funkcjonalność systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central w zakresie obsługi i przetwarzania operacji i transakcji kasowych.

 

Rozwiązanie stworzone przez IT.integro umożliwia kontrolę salda konta kasy i pozwala generować raporty kasowe. Jedocześnie pozwala użytkownikom elastycznie i optymalnie definiować zasady rejestrowania operacji kasowych.

Operacje i transakcje kasowe w Business Central

Jak działa Cash Desk Management?

 

Funkcjonalność aplikacji umożliwia między innymi:

 • prowadzenie wielu kas w różnych walutach;
 • wprowadzanie, księgowanie oraz wydruk dowodów wpłat i wypłat i raportów kasowych;
 • bezpośrednie rozliczanie należności i zobowiązań;
 • bieżącą i okresową kontrolę przy pomocy generowanych raportów kasowych.

Przetwarzanie transakcji kasowych odbywa zgodnie z obiegiem dokumentów kasowych i zasadami obrotu gotówkowego zdefiniowanymi w firmie.

Obsługa lokalnych wymagań prawnych

Aplikacja dla Microsoft Dynamics 365 Business Central – Cash Desk Management może być wykorzystywana w firmach prowadzących działalność w różnych krajach. Elastyczna architektura aplikacji umożliwia rozbudowanie funkcjonalności o nowe elementy spełniające specyficzne wymagania dotyczące obsługi, ewidencjonowania i raportowania operacji kasowych, które obowiązują w poszczególnych firmach oraz krajach.

Obsługa polskich wymagań prawnych

Rozwiązanie dostosowuje system Dynamics 365 Business Central do wymagań Ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązków dotyczących obrotu kasowego. Umożliwia ona ewidencję operacji kasowych w sposób analityczny, do której na mocy ustawy zobowiązane są podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Co musisz wiedzieć
o Cash Desk Management?

 


Pobierz e-book i sprawdź:

· jakie firmy wspiera w pracy aplikacja,

· jakie oferuje funkcjonalności,

· jej główne korzyści dla Twojego biznesu

E-book Cash Desk Management - operacje i transakcje kasowe w Dynamics 365 Business Central

Funkcjonalności Cash Desk Management

Kartoteka kasy

Kartoteka kasy jest głównym elementem aplikacji. Umożliwia określenie podstawowych danych i ustawień dla danej kasy takich jak:

 • użytkownika, który jako kasjer będzie upoważniony do księgowania operacji realizowanych na danej kasie;
 • waluty, w jakiej będą ewidencjonowane operacje na danej kasie;

 • serii numeracji dla dokumentów i raportów kasowych oraz dowodów wpłaty i wypłaty;
 • blokowanie księgowania dokumentów kasowych w przypadku, gdy w wyniku księgowania saldo na kasie będzie ujemne.

Obsługa transakcji kasowych

Dzięki aplikacji transakcje, które są realizowane na danej kasie, można ewidencjonować i księgować w systemie Business Central przy pomocy dokumentów kasowych wpłaty i wypłaty. Rozwiązanie pozwala na:

 • wprowadzenie wartości wymiarów globalnych na dokumentach kasowych;
 • wprowadzenie wartości wymiarów dodatkowych po wcześniejszej edycji domyślnego zestawu wymiarów;
 • określenie typu oraz numeru dokumentu rozliczającego;
 • wybór serii numeracji dla numerów kont, na których są księgowane operacje kasowe,

 • wskazanie płatnika i odbiorcy płatności;
 • wydrukowanie testowej i (po zaksięgowaniu) ostatecznej wersji dowodów wpłaty lub wypłaty;
 • księgowanie wpłat lub wypłat dokonywanych pomiędzy kasami lub kontami bankowymi przy pomocy konta K/G „Środki pieniężne w drodze”;
 • wybór grupy księgowej konta bankowego, na którym są ewidencjonowane operacje kasowe;
 • wybór kasy (jako kodu źródłowego transakcji) dla transakcji zgodnie z zasadami.

Raporty

Raporty kasowe

Aplikacja umożliwia również drukowanie zaksięgowanych dokumentów kasowych na podstawie zdefiniowanych typów raportów, takich jak:

 • dowód wpłaty i dowód wypłaty (wersja testowa),
 • dowód wpłaty i dowód wypłaty (wersja ostateczna),
 • raport kasowy.

Raporty kasowe są zestawieniem dokumentów kasowych z wybranego okresu, które uwzględnia zaksięgowane dowody wpłaty lub wypłaty. Aplikacja umożliwia wprowadzanie zmian w wygenerowanym raporcie i ponowne przeliczenie salda końcowego po zmianach.

Ile kosztuje aplikacja?

Subskrypcja Online & On-premises

On-premises – licencja wieczysta

 • Moduł bazowy – opłata za licencję wymaganą do konfiguracji aplikacji.
 • Użytkownik Cash Desk – opłata za każdą osobę korzystającą z rozwiązania Cash Desk Management.
 • Opłata licencyjna jest obliczana osobno dla każdego tenanta Dynamics 365 Business Central.
 • Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.
 • EP – opłata za „Enhancement Plan” wynosząca 17% wartości licencji.

Dowiedz się więcej o aplikacji Cash Desk Management i planach jej rozwoju

Główne korzyści Cash Desk Management

Wydajne przetwarzanie operacji kasowych w Dynamics 365 Business Central

Większe możliwości raportowania i kontroli nad operacjami kasowymi dzięki generowanym raportom kasowym

Obsługa wielu kas w różnych walutach

Bezpośrednie rozliczanie należności i zobowiązań

Obsługa lokalnych wymagań prawnych

Cash Desk Management jest dostępny na Microsoft AppSource

Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft

X