Rozwój modułu HR & Payroll Manager

Wsparcie autorskiego modułu Kadry i Płace

Wsparcie modułu HR & Payroll Manager (Kadry i Płace)

IT.integro odpowiada za rozwój autorskiego modułu HR & Payroll Manager, dedykowanego systemowi Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV). Moduł HR & Payroll Manager (Kadry i Płace) stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central w zakresie zarządzania personelem i rachuby płac.

 

Kontakt z serwisem: kip[at]IT.integro.pl

 

 

Wsparcie procedury eskalacyjnej dla Microsoft:

Michał Żak
e-mail: kip[at]IT.integro.pl
telefon: +48 61 834 36 99

Kadry i płace

Warunki serwisu i umowy SLA

1. Zleceniodawca może kontaktować się z Działem Serwisu

Zleceniobiorcy telefonicznie pod numerem +48 61 867 33 51

lub pisemnie za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres kip[at]IT.integro.pl

 

2. Czas reakcji działu serwisu wynosi do 1 godziny od momentu przesłania zgłoszenia przez Zleceniodawcę.

 

3. Zleceniodawca otrzyma email z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia wraz z numerem nadanym przez Zleceniobiorcę.

 

4. W przypadku, gdy z jakichś przyczyn komunikacja za pomocą poczty elektronicznej nie będzie skuteczna, Strony ustalają alternatywną drogę w postaci faksów o numerach:

• ze strony Zleceniodawcy:
• ze strony Zleceniobiorcy: +48 61 867 33 51

lub przesyłek pocztowych na adresy zgodne z siedzibami Stron.

 

5. W razie potrzeby porady pisemnej, wyjaśnienia Błędu lub dowolnej usługi kontekstowej, Zleceniodawca może kontaktować się wyłącznie drogą pisemną.

 

6. Zgłoszenie pisemne powinno zawierać:

• Dane osoby zgłaszającej problem (imię i nazwisko, dane kontaktowe)
• Miejsce wystąpienia problemu (okno, dokument, w którym występuje problem)
• Wyczerpujący opis, w tym kroki, które należy wykonać w celu powtórzenia błędu
• W przypadku, gdy System wyświetlił komunikat o Błędzie, również treść tego komunikatu
• Wymagany priorytet realizacji.

 

7. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniobiorcy i ciągłej aktualizacji zbioru osób wyznaczonych do korzystania z umowy serwisowej.

 

8. Okres wsparcia modułu HR & Payroll Manager (Kadry i Płace) od 03.01.2016 do 13.04.2021 roku

Rozwój modułu Kadry i Płace – FAQ

Czy system umożliwia wygenerowanie deklaracji PIT 11?

Tak, system umożliwia wygenerowanie deklaracji PIT 11, zarówno w formie wydruku, jak również w formie elektronicznej.

Czy system kontroluje ewentualną duplikację pracowników (np. ponowne zatrudnienie pracownika)?

Tak, system za pomocą mechanizmu grupowania kartotek kontroluje ewentualne powtórne zatrudnienie pracownika. W przypadku wprowadzania danych osoby, która już figuruje w systemie, użytkownik otrzymuje stosowny komunikat, jednocześnie do kopii kartoteki są kopiowane dane z kartoteki pierwotnej. Co istotne – w przypadku wystąpienia duplikacji w trakcie tego samego roku podatkowego, system zadba o stosowne sporządzenie deklaracji podatkowej PIT w taki sposób, aby obejmowała ona wszystkie okresy zatrudnienia danego pracownika w zadanym roku

Czy trzeba tworzyć odrębną kartotekę, jeśli zawieram dodatkową umowę cywilnoprawną z własnym pracownikiem?

Nie, nie ma potrzeby tworzenia odrębnych kartotek dla osób, z którymi zawartych jest więcej umów niż jedna. Tworzenie odrębnych kartotek jest wręcz niewskazane.

Czy system wspomaga rozliczanie czasu pracy pracowników?

Tak, system posiada możliwość rozliczania czasu pracy, również z ewentualną wypłatą należnego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Czy system umożliwia konfigurację indywidualnych kalendarzy pracy?

Tak, dla każdego z pracowników można ustawić indywidualny kalendarz pracy. Jest to szczególnie przydatne dla pracowników niepełnoetatowych, dla których nie każdy dzień powszedni jest dniem roboczym.

Do czego służą w systemie są dzienniki?

Dzienniki są mechanizmem, który pozwala na udostępnienie pracownikom dostępu do wprowadzania danych z określonego zakresu. Przykładowo – kierownik zmiany może mieć dostęp do dziennika RCP, w którym będzie nanosił informacje o czasie pracy. Zatwierdzenie dziennika skutkuje przeniesieniem zapisów do tabel powiązanych z kartotekę pracownika: RCP-Główny, Dodatkowe składniki, Nieobecności.

Pracownik już po wypłacie poinformował, że posiada prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Czy da się nanieść tę informację wstecznie?

Tak, system posiada mechanizm tworzenia list korygujących, dzięki czemu można ponownie przeliczać wypłaty za poprzednie miesiące, wg. aktualnie obowiązujących kryteriów.

Czy system pilnuje uzyskania progu wyższego wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego?

Tak, system na podstawie wprowadzonych danych (informacje o poprzednich szkołach, poprzednich okresach zatrudnienia itp.) dokonuje wyliczenia przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Pracownik podał dwa rachunki bankowe, na które miałoby trafiać wynagrodzenie. Czy system jest w stanie podzielić należną kwotę wypłaty na dwa konta?

Tak, pracownik może posiadać więcej niż jedno konto bankowe. Jedno z nich musi być określone jako domyślne. Na pozostałych można wprowadzić informację o kwocie, jaka ma wpływać na wybrane konto.

Chcemy wypłacić pracownikom premie, ale nie chcemy czekać do terminu wypłaty wynagrodzenia zasadniczego. Czy możemy zrobić wypłatę dodatkową?

Tak, system umożliwia wypłacenie wielu wypłat dodatkowych pracownikom. Co ważne, każdorazowo przy ich naliczaniu przeliczane są sumaryczne kwoty należnych składek ZUS oraz zaliczek z tyt. podatku dochodowego.

Czy system wspomaga obsługę pracowników, którzy są niepełnosprawni?

Tak, system umożliwia nanoszenie informacji o niepełności pracowników (wraz z okresem orzeczonej niepełnosprawności). Informacje te wpływają później np. na wymiar urlopu wypoczynkowego.

Czy możliwe jest potrącanie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (tzw. FEP)?

Tak, system umożliwia naliczanie oraz przekazywanie do ZUS informacji o należnych składkach na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W naszej organizacji funkcjonuje Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy, z którego udzielane są pożyczki na potrzeby mieszkaniowe dla naszych pracowników. Czy system posiada możliwość obsługi tego typu potrąceń?

Tak, w systemie istnieje możliwość obsługi pożyczek z ZFM (FŚS) czy też Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Po udzieleniu pożyczki, przy każdorazowym naliczaniu wynagrodzenia zasadniczego, system będzie potrącał stosowną kwotę.