HR & Payroll Manager

Kadry i Płace

HR & Payroll Manager (Kadry i Płace)

Specyfika działów kadrowo-płacowych wiąże się z potrzebą ciągłego śledzenia zmian, które zachodzą w przepisach prawa pracy czy ubezpieczeń. Sprawne zarządzanie tym obszarem wymaga bieżącej, aktualnej wiedzy. Rozwiązanie HR & Payroll Manager (Kadry i Płace) pozwala na stałą kontrolę zachodzących zmian oraz automatyzację procesów.

 

Moduł HR & Payroll Manager (Kadry i Płace) stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) w zakresie zarządzania personelem i rachuby płac. Umożliwia tworzenie kadrowej bazy danych, generowanie licznych dokumentów, prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji, wyliczanie wynagrodzeń i zasiłków, księgowanie płac wg zdefiniowanych kryteriów i wiele innych.

kadry i płace

Gwarancja zgodności z prawem

Zapewnij swojej firmie pełne bezpieczeństwo zarządzania danymi

Funkcjonalności

Kartoteka pracownika

Do każdego pracownika w systemie przypisana jest kartoteka, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia. Dane są uszeregowane tematycznie w zakładkach, co pozwala na szybki dostęp. W kartotece przechowywane są takie informacje, jak dane osobowe i adresowe, limity urlopów, pożyczki zakładowe, konta bankowe, fotografie, ewidencja czasu pracy, przyznane nagrody i kary, badania okresowe. Kartoteka pracownika pozwala na kontrolę poprawności PESEL i NIP, kalkulację limitu przysługującego urlopu, możliwość drukowania niektórych dokumentów i raportów oraz przegląd list płac.

Kalendarze czasu pracy (Harmonogramy)

Definiowane w dowolny sposób dla wszystkich pracowników, zarówno dla grup, jak i indywidualnie. Kalendarze umożliwiają zmiany w wybranym momencie, także w tracie okresu rozliczeniowego.

Rejestr absencji

Automatyczna kalkulacja przysługujących urlopów oraz ich rozliczanie. Rejestr umożliwia rozliczanie absencji chorobowych i pokrewnych. Dane przekazywane są do programu Płatnik.

Rejestr czasu pracy

To funkcja, która umożliwia pobieranie danych z czytników rejestrujących czas pracy. W takim przypadku są one dalej przetwarzane przez moduły. Proces ten może być modyfikowany na zamówienie użytkownika. Dane mogą być udostępnione w postaci wstępnej bądź całkowicie przetworzonej. Końcowym efektem przetwarzania jest wyliczenie kwot odpowiednich składników list płac z uwzględnieniem dodatków za pracę w czasie ponadwymiarowym oraz w nocy.

Naliczanie wynagrodzenia

Funkcjonalność HR & Payroll Manager umożliwia naliczanie wynagrodzeń wg różnych form prawnych, jak umowy o pracę, umowy cywilnoprawne (zlecenia i o działo). Zawiera definiowalne składniki wynagrodzenia, które są wyliczane automatycznie bądź redagowane ręcznie. Istnieje także możliwość tworzenia wielu schematów list płac dla wytypowanych grup pracowników (jak wynagrodzenia wg stawki miesięcznej, akordowej, godzinowej, prowizje). Funkcjonalność umożliwia naliczanie zaliczek, zasiłków, odpraw i pożyczek, a wynagrodzenie za czas urlopu, choroby oraz obliczanie podstawy zasiłku chorobowego i opiekuńczego odbywa się automatycznie. Funkcja obejmuje także kontrolę limitu podstawy składek ZUS, progów podatkowych. Umożliwia obsługę limitu wypłat nieopodatkowanych z ZFŚS i waloryzację świadczeń rehabilitacyjnych.

Księgowanie listy płac

To możliwość zdefiniowania powiązania składników wzorca list płac z kontami Księgi głównej lub kontami Dostawców/Odbiorców. Umożliwia księgowanie list płac na konta Księgi głównej, bezpośrednio bądź przez Dziennik główny systemu ERP. Istnieje możliwość definiowania księgowań, na przykład alokacje kosztów wg wymiarów księgowych, harmonogramów czasu pracy lub wg RCP. Dodatkowo Księgowanie listy płac umożliwia powtórne zaksięgowanie listy (z doksięgowaniem brakujących zapisów pod tym samym numerem dokumentu) oraz księgowanie próbne z raportem kontrolnym.

Listy korygujące

Możliwość tworzenia korekt zaksięgowanych już list płac oraz korygowanie całej listy bądź wypłat wybranych pracowników.

Przelewy

Umożliwia tworzenie przelewów w formie elektronicznej z wykorzystaniem modułu Systemy bankowe lub bezpośrednio. Istnieje możliwość zablokowania przelewu przed powtórnym wysłaniem bądź wydrukowaniem.

Dzienniki

To wygodny, parametryzowany interfejs do wprowadzania różnych danych płacowych. Dzienniki dają możliwość dostępu do dzienników także dla użytkowników programu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) nie posiadających uprawnień do odczytywania danych kadrowych i płacowych. Dzienniki powtarzalne pozwalają łatwo wprowadzać powtarzające się okresowo zestawy danych.

Deklaracje podatkowe

Obsługa dokumentów PIT 4, PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 8C. Funkcjonalność daje możliwość tworzenia analogicznych formularzy pobierających dane księgowe i płacowe na bazie wbudowanego kreatora oraz przechowywanie dowolnej liczby historycznych wersji deklaracji PIT.

Deklaracje ZUS

Eksport deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do programu Płatnik.

Historia zmian

Historia wprowadzania oraz zmian w danych modułu, która umożliwia odtworzenie pomyłkowo zmienionych lub wykasowanych informacji. Istnieje możliwość podglądu historii na ekranie lub za pomocą raportu.

HR & Payroll Manager

Kadry i Płace

niezbędne rozwiązanie w każdym przedsiębiorstiwe

Korzyści

Moduł HR & Payroll Manager zapewnia kompleksowe zarządzanie procesem naliczania i kontroli różnych form wynagrodzeń pracowników w oparciu o aktualne regulacje prawne (w tym związane z systemem ubezpieczeń społecznych i NFZ)

Możliwość definiowania dowolnych składników wynagrodzenia wraz z algorytmami ich wyliczenia dla poszczególnych grup pracowników bądź pojedynczych osób

HR & Payroll Manager (Kadry i Płace) umożliwia prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy oraz wyliczenia wynagrodzeń na jej podstawie

Pełna integracja z Księgą główną, w tym możliwość właściwego dla Microsoft Dynamics 365 Business Central księgowania z wykorzystaniem tak zwanych wymiarów; definiowalność schematów księgowania

W pełni zautomatyzowane przekazywanie danych – deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do programu Płatnik, drukowanie deklaracji PIT4, PIT11, PIT40, PIT4R, PIT8AR, PIT8C, możliwość zdefiniowania na zamówienie dowolnych formularzy tego typu, np. inne PIT-y, IFT, RP7

HR & Payroll Manager umożliwia wprowadzanie danych przez dzienniki. Dostęp możliwy także dla użytkowników Microsoft Dynamics 365 Business Central, nie mających dostępu do danych kadrowych i płacowych. Dziennik powtarzalne ułatwiają periodyczne wprowadzanie danych

Definiowalna kontrola dostępu, w tym do informacji o wynagrodzeniu

Wyszukiwanie i filtrowanie danych wg dowolnych kryteriów, zarówno na przeglądarkach ekranowych, jak i podczas tworzenia raportów

Dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu – w bazie danych, a w konsekwencji brak konieczności odszukiwania dokumentów źródłowych

Automatyzacja obliczeń składników wynagrodzenia i zasiłków

Moduł HR & Payroll Manager (Kadry i Płace) daje możliwość tworzenia przelewów w formie elektronicznej

Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z Microsoft Dynamics 365 Business Central

Rejestrowanie działań Operatorów (historia zmian)

Moduł HR & Payroll Manager daje możliwość przenoszenia danych do arkusza Excel

Sparametryzowane raporty dzięki modułowi HR & Payroll Manager

Przeczytaj Politykę Cyklu Życia Produktów dla aplikacji tworzonych przez IT.integro