Bonuses & Accruals

Zaawansowane księgowanie bonusów, rabatów i rozliczeń międzyokresowych

O Bonuses & Accruals

 

Aplikacja Bonuses & Accruals służy do obsługi naliczania rabatów udzielanych po wystawieniu faktury sprzedaży lub zakupu. Taki rodzaj rabatu nazywany jest rabatem retrospektywnym, czyli zależnym od realizacji celów sprzedażowych oraz rozliczanym dopiero po zakończeniu transakcji (w odróżnieniu od tzw. rabatu frontowego – zwanego również upustem, który naliczany jest w momencie zawierania transakcji sprzedaży). W tym zakresie Bonuses & Accruals stanowi uzupełnienie funkcjonalności rabatów dostępnej w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central. Aplikacja znajduje zastosowanie również do ewidencji innych naliczeń na kwocie i ilości sprzedaży lub zakupu – takich jak: prowizje dla sprzedawców lub przedstawicieli handlowych, programy lojalnościowe, tantiemy itp.

Podstawowym elementem aplikacji Bonuses & Accruals jest kartoteka bonusu, która określa, dla jakich transakcji sprzedażowych czy zakupowych bonus powinien zostać naliczony. Definiuje ona również typ rabatu, czyli główne parametry jego naliczenia, takie jak: typ i metodę kalkulacji, konta księgowe oraz szczegóły dotyczące sposobu księgowania i rozliczania. Kartoteka określa też podmiot lub podmioty będące odbiorcą rabatu, przedmiot lub przedmioty sprzedaży podlegające naliczeniom, a także okres, za jaki rabat będzie naliczany. Szczegóły dotyczące sposobu naliczania rabatów definiowane są na podstawie progów naliczenia bonusu i procentów lub kwot, które w danym progu mają być kalkulowane.

Wszystkie zapisy naliczające rabat przechowywane są w odpowiedniej księdze pomocniczej. W zależności od ustawień możliwe jest księgowanie rezerw na zrealizowane naliczenia. Po zakończeniu okresu obowiązywania bonusu jest on zamykany i może zostać rozliczony ręcznie lub poprzez wystawienie faktury korygującej sprzedaży lub faktury zakupu.

logo Bonuses & Accruals

Pobierz e-book i poznaj Bonuses & Accruals

Zaawansowane księgowanie bonusów, rabatów i rozliczeń międzyokresowych

Funkcjonalność Bonuses & Accruals

Interfejs aplikacji Bonuses & Accruals - kartoteka bonusu

Kartoteka bonusu

Proces jest realizowany w oparciu o kartotekę bonusu, która określa:

 

  • dla kogo,
  • za jaki okres,
  • na jakich warunkach,
  • dla jakich towarów (zapasów),
  • i jakie transakcje powinny być zakwalifikowane do naliczenia bonusu.

Warunki bonusu są określane na podstawie wielu parametrów, takich jak:

· typ bonusu,
· typ sprzedaży (typ zakupu),
· daty obowiązywania bonusu,
· kod zestawu składników źródła,
· progi obowiązywania bonusu.
Interfejs aplikacji Bonuses & Accruals - Kartoteka typu bonusu

W ramach typu bonusu możemy zdefiniować:

 

  • sprzedaż/zakup – określenie rodzaju uwzględnianych transakcji,
  • podstawę kalkulacji bonusu: kwotę sprzedaży lub ilość sprzedaży,
  • metodę kalkulacji – procentową lub kwotową,
  • próg bonusu – naliczanie progresywne do danej wartości lub dla pełnej wartości sprzedaży,
  • sposób i szczegóły rozliczenia bonusu,
  • naliczanie rezerw.

 

Aplikacja umożliwia stosowanie różnych kombinacji ustawień typów bonusów, co wpływa na elastyczność rozwiązania.

Typ sprzedaży (typ zakupu) definiuje odbiorcę bonusu. Może to być pojedynczy nabywca, wybrana grupa nabywców lub wszyscy nabywcy. Analogiczne ustawienia są dla dostawcy w przypadku bonusu zakupowego. Ten parametr ustawiamy dowolnie.

Daty obowiązywania bonusu określają początek i koniec okresu, w którym bonus obowiązuje. Na ich podstawie realizowane są zarówno istniejące, jak i przyszłe naliczenia – dzięki czemu moment utworzenia kartoteki bonusu nie jest istotny. Przykładowo, chcąc naliczyć bonus w okresie od stycznia do marca, możemy utworzyć kartotekę bonusa zarówno 1 stycznia, jak i 30 marca.

Kod zestawu składników źródłowych określa podstawę do kalkulacji obliczeń bonusu (zapas lub zasób).

Progi obowiązywania bonusu determinują, jakie bonusy mają być naliczane od jakich wartości sprzedaży lub zakupu. Przykładowo, dla wartości sprzedaży wynoszącej 10 tys. zł lub więcej naliczamy bonus 10%, a po przekroczeniu progu 50 tys. zł bonus będzie wynosił 15%.

Naliczanie bonusu

W momencie aktywacji kartoteki bonusu system sprawdza, które transakcje w zdefiniowanym okresie kwalifikują się do danego bonusu. System bierze pod uwagę istniejące zapisy wyceny (zapasy), zapisy księgi głównej (transakcje K/G) lub zapisy księgi zasobów (zasoby). Na tej podstawie tworzone są zapisy bonusów, które odzwierciedlają warunki zdefiniowane w kartotece. Dodatkowo od momentu aktywacji kartoteki wszystkie kolejne transakcje sprzedaży lub zakupu również tworzą zapisy bonusu. Data utworzenia kartoteki nie ma znaczenia dla realizacji procesu.

Księgowanie rezerw

Dodatkową funkcją w aplikacji jest naliczanie rezerw w księdze głównej i księdze zapasu (w zapisach wyceny). Rezerwy pozwalają działom księgowym na zarezerwowanie środków finansowych na poczet późniejszych zobowiązań i rozliczeń poprzez zaksięgowanie dodatkowych transakcji do księgi głównej. W przypadku księgowania rezerw do zapasów powstaną dodatkowe zapisy wyceny, zwiększające lub zmniejszające marże (w przypadku sprzedaży). W ten sposób zyskujemy urealnione statystyki sprzedaży i wartości towarów (zapasów).

Rozliczenie bonusu

Rozliczenie bonusu powoduje jego dezaktywacje i koniec możliwości doliczania do niego kolejnych transakcji. Następnie użytkownik może rozliczyć bonus sprzedażowy (zakupowy) poprzez utworzenie faktury korygującej sprzedaży lub faktury zakupu (faktury korygującej zakupu lub faktury sprzedaży). Wraz z tymi dokumentami generuje raport podsumowania bonusu ze szczegółowym zestawieniem transakcji, dla których bonus został naliczony. Na tym etapie następuje także wyksięgowanie rezerw, jeśli były zdefiniowane. Po zamknięciu kartoteki bonusu użytkownik może ją zarchiwizować.

Bonusy cykliczne

Tworzenie kartotek bonusu może być zautomatyzowane po zamknięciu bieżącej kartoteki bonusu. Aby skonfigurować cykliczne tworzenie bonusów, użytkownik może zdefiniować częstotliwość daty początkowej oraz końcowej dla nowych bonusów, ustawiając odpowiednie formuły dat na stronie typu bonusu. Funkcjonalność jest szczególnie użyteczna w przedsiębiorstwach, które często przyznają liczne bonusy dla wielu swoich klientów.

Automatyzacja kolejki zleceń

Firmy naliczające bonusy dla wysokiej liczby transakcji, mogą ten proces zautomatyzować i zaplanować poza godzinami pracy firmy, aby odciążyć system. Co więcej, aplikacja pozwala na tworzenie lub zamykanie bonusów dla wielu kartotek jednocześnie.

Obejrzyj video szkoleniowe

How apps work: Bonuses & Accruals

Cennik i licencjonowanie

Subskrypcja Online & On-premises

Cennik Bonuses & Accruals

Subskrypcja On-premises perpetual

Cennik Bonuses & Accruals
 • Na Użytkownika – opłata jest obliczana na podstawie liczby pełnych użytkowników Dynamics 365 Business Central (z wyłączeniem licencji Team Members)
 • Nielimitowana – wysokość opłaty jest niezależna od liczby użytkowników Business Central
 • Liczba użytkowników jest obliczana osobno dla każdego tenanta Dynamics 365 Business Central
 • Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT

Korzyści z wdrożenia aplikacji Bonuses & Accruals

Wspieranie realizacji celów sprzedażowych

Skuteczna polityka sprzedaży

Bardziej efektywne zarządzanie należnościami i zobowiązaniami

Możliwość prowadzenia kompleksowej strategii naliczania bonusów

Wspieranie sprzedaży wybranych towarów z oferty

Lepsze zarządzanie płynnością finansową

Dowiedz się więcej o funkcjonalnościach Bonuses & Accruals

Co wyróżnia aplikację Bonuses & Accruals?

 

Uniwersalność rozwiązania pozwala na konfigurację i obsługę różnych typów bonusów, m.in. prowizje, tantiemy, programy lojalnościowe. Rozwiązanie pozwala także na księgowanie rezerw. Ta funkcjonalność nie jest dostępna w innych rozwiązaniach dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 • Uniwersalność oraz kompleksowość rozwiązania
 • Elastyczność w definiowaniu podmiotu rabatu oraz sposobów jego realizacji
 • Możliwość realizacji różnych typów rabatów i bonusów
 • Automatyczne wyliczanie i księgowanie rezerw

Sprawdź Bonuses & Accruals na AppSource