Rozwój Microsoft Dynamics NAV

Wsparcie polskiej funkcjonalności Microsoft Dynamics NAV

Polska funkcjonalność systemu ERP

Wraz z Microsoft odpowiadamy za rozwój Microsoft Dynamics NAV, dlatego IT.integro zapewnia wydanie polskiej funkcjonalności do 3 miesięcy od ukazania się najnowszej wersji systemu ERP Microsoft Dynamics NAV.

 

Kontakt z serwisem: serwisnavpl[at]IT.integro.pl

 

 

Wsparcie procedury eskalacyjnej dla Microsoft:

Jacek Szczepański
e-mail: serwisnavpl[at]IT.integro.pl
telefon: +48 61 834 36 73

rozwój Microsoft Dynamics NAV

Warunki serwisu i umowy SLA

1. Zleceniodawca może kontaktować się z Działem Serwisu

Zleceniobiorcy telefonicznie pod numerem +48 61 867 33 51

lub pisemnie za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres serwisnavpl[at]IT.integro.pl

 

2. Czas reakcji działu serwisu wynosi do 1 godziny od momentu przesłania zgłoszenia przez Zleceniodawcę.

 

3. Zleceniodawca otrzyma email z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia wraz z numerem nadanym przez Zleceniobiorcę.

 

4. W przypadku, gdy z jakichś przyczyn komunikacja za pomocą poczty elektronicznej nie będzie skuteczna, Strony ustalają alternatywną drogę w postaci faksów o numerach:

• ze strony Zleceniodawcy:
• ze strony Zleceniobiorcy: +48 61 867 33 51

lub przesyłek pocztowych na adresy zgodne z siedzibami Stron.

 

5. W razie potrzeby porady pisemnej, wyjaśnienia Błędu lub dowolnej usługi kontekstowej, Zleceniodawca może kontaktować się wyłącznie drogą pisemną.

 

6. Zgłoszenie pisemne powinno zawierać:

• Dane osoby zgłaszającej problem (imię i nazwisko, dane kontaktowe)
• Miejsce wystąpienia problemu (okno, dokument, w którym występuje problem)
• Wyczerpujący opis, w tym kroki, które należy wykonać w celu powtórzenia błędu
• W przypadku, gdy System wyświetlił komunikat o Błędzie, również treść tego komunikatu
• Wymagany priorytet realizacji.

 

7. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniobiorcy i ciągłej aktualizacji zbioru osób wyznaczonych do korzystania z umowy serwisowej.

 

8. Okres wsparcia produktu Dynamics NAV 2016 PL od 03.01.2016 do 13.04.2021 roku

Polska funkcjonalność
Microsoft Dynamics NAV 2017

Rozwój Microsoft Dynamics NAV FAQ

Główny księgowy używa domyślnego widoku głównego użytkownika (Specjalisty ds. zamówień ). Przypisany widok główny użytkownika nie uwzględnia działań, które rutynowo on wykonuje w systemie. W jaki sposób można zmienić przypisanie domyślnego widoku głównego użytkownika na profil głównego księgowego?

Aby zmienić profil użytkownika, należy wykonać następujące kroki:

1. W okienku nawigacji kliknij menu Działy.
2. Kliknij menu Administracja, a następnie Ustawienia aplikacji.
3. Na stronie Ustawienia aplikacji kliknij pole Klient dostosowany do roli użytkownika, następnie kliknij pozycję Personalizacja użytkownika.
4. Zaznacz wiersz z własnym identyfikatorem użytkownika i kliknij przycisk Edycja.
5. W polu Identyfikator profilu wybierz żądany profil (Główny księgowy).
6. Aby zamknąć kartotekę Personalizacja użytkownika, kliknij przycisk OK.
7. Uruchom ponownie system Microsoft Dynamics NAV 2016. W tym celu zamknij i otwórz program. Po ponownym uruchomieniu systemu wybrany profil będzie dostępny.

Czy do widoku głównego użytkownika (Specjalisty ds. zamówień) można dodać wykresy?

Na stronie Widok główny użytkownika zdefiniowano kilka przykładowych wykresów. Po dodaniu obiektu Wykres do strony Widok główny użytkownika należy wybrać, który wykres ma być wyświetlany.

Należy wykonać następujące kroki:

1. W okienku nawigacji kliknij menu Strona główna, a następnie Widok główny użytkownika.
2. Kliknij menu Aplikacja > Dostosuj > Dostosuj tę stronę.
3. Na liście dostępnych obiektów wybierz Obiekt Wykres, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
4. Wybierz pozycję Pusty wykres z listy Układ widoku głównego użytkownika.
5. Kliknij przycisk Dostosuj obiekt.
6. Wybierz wiersz z nazwą raportu.
7. Aby zamknąć stronę Dostosuj wykres, kliknij przycisk OK.
8. Aby zamknąć stronę Dostosuj tę stronę, ponownie kliknij OK.

Czy możliwe jest zdefiniowanie różnych sposobów tworzenia opisów transakcji zapisywanych w tabeli Zapis księgi głównej, które będą generowane przez system w różnych typach dokumentów?

Został dodany element Polskiej funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV 2016 wprowadzający ułatwienia w opisywaniu księgowanych transakcji zapisywanych w tabeli Zapis księgi głównej. Pozwala on również na ujednolicenie systemu opisywania transakcji poprzez zablokowanie dokonywania zmian w wybranych opisach wstawianych domyślnie. Możliwe jest zdefiniowanie różnych sposobów tworzenia opisów transakcji zapisywanych w tabeli Zapis księgi głównej, które będą generowane przez system w różnych typach dokumentów.

Czy jest możliwość stosowania „czerwonego” storna do księgowania operacji korygujących?

Tak. Aby ułatwić użytkownikom stosowanie „czerwonego” storna do księgowania operacji korygujących, do modułu Polska funkcjonalność dodano następujące elementy:

• Możliwość wymuszenia księgowań po właściwych stronach właściwych kont księgi głównej.
• Możliwość księgowania korekt transakcji magazynowych jako „czerwone storno” (wydania w transakcjach przesunięć magazynowych, wyksięgowanie kosztu przewidywanego itp.).
• Ułatwienia procesu – obsługi księgowania korekt – za pomocą jednego kliknięcia (księgowania w księdze głównej, zapasach i zleceniach).

Czy jest możliwość uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany w trybie testowym, wyłącznie jako symulacji (czyli bez wykonywania wynikających z przeliczeń księgowań)?

Tak. W ramach Polskiej funkcjonalności do standardowej funkcjonalności zostały dodane następujące ulepszenia:

• Możliwość uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany w trybie testowym
• Możliwość uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany oddzielnie dla nabywców, dostawców i kont bankowych.
• Możliwość zaksięgowania zapisów szczegółowo lub zagregowanych według waluty, w wyniku uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany.

Czy jest możliwe osobne zdefiniowanie dozwolonych dat księgowania dla zapisów VAT?

Tak. Należy wprowadzić datę początkową i końcową okresu, w jakim dozwolone jest rozliczanie podatku VAT z księgowanych transakcji. Pozostawienie pola pustego powoduje, że system nie kontroluje początku/końca okresu rozliczenia VAT i istnieje ryzyko, że podatek VAT z księgowanej transakcji może zostać przypisany do okresu już rozliczonego. Ustawienie dozwolonych dat może być wprowadzone dla całej firmy w Ustawieniach księgi głównej lub indywidualnie w Ustawieniach użytkownika.

Czy w systemie można przygotować dane do Deklaracji VAT-27, która jest informacją podsumowującą o dokonanych w danym okresie transakcjach, dla których podatnikiem jest nabywca?

Tak. Dodana została nowa funkcjonalność ( w wersji NAVPL8.00.02) pozwalająca na przygotowanie danych do deklaracji podsumowującej VAT-27

Co należy zrobić, jeżeli po instalacji pakietu NAV2016PL nie można nadal wybrać języka polskiego?

Należy sprawdzić, czy wszystkie procedury instalacyjne zostały wykonane i czy został uruchomiony specjalny Codeunit aktywujący ustawienia lokalne PL. Jeżeli tak, to po restarcie usługi NAV Server i ponownym zalogowaniu do systemu powinna być już możliwość wyboru języka aplikacji.

W systemie Microsoft Dynamics NAV 2016 kontrahenci definiowani są jako nabywcy lub dostawcy, w zależności od tego, jakiego rodzaju transakcje są z nimi dokonywane. Jednak czasami zdarza się, że jeden kontrahent występuje w transakcjach zakupów i sprzedaży. Wtedy konieczne jest zarejestrowanie jego danych dwa razy: raz jako nabywcy i raz jako dostawcy. Czy system umożliwia bieżącą kontrolę salda należności/zobowiązań oraz ich kompensatę?

Tak. Polska funkcjonalność umożliwia bieżącą kontrolę salda należności/zobowiązań oraz ich kompensatę poprzez powiązanie kartoteki nabywcy z kartoteką dostawcy jednego kontrahenta za pośrednictwem kartoteki kontaktu.

Standardowa funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics NAV 2016 zawiera narzędzia ułatwiające przygotowanie deklaracji Intrastat, czy istnieje możliwość eksportu deklaracji Intrastat do pliku w formacie XML.

Tak. Z przygotowanego dziennika Intrastat za pomocą funkcji Eksportuj deklarację Intrastat do pliku XML system generuje plik, który można bezpośrednio wczytać na stronie Urzędu Celnego.

Faktury Pro-forma sprzedaży są wystawiane przed ostatecznym zafakturowaniem sprzedaży. Mają one zastosowanie w dwóch sytuacjach:
  • Na podstawie otrzymanej faktury pro-forma sprzedaży nabywcy dokonują przedpłaty do zamówienia. Faktura pro-forma w tej sytuacji stanowi dokument potwierdzający wysokość kwoty należności, która ma zostać zapłacona z góry.
  • Faktura pro-forma wystawiana jest  w transakcji sprzedaży produktów do krajów za granicą, nie będących członkami Unii Europejskiej. W tej sytuacji faktura pro-forma dostarczana jest do Urzędu Celnego w celu przygotowania dokumentu SAD.

 

Czy system umożliwia wydruk faktury pro-forma?

 

Tak. Należy najpierw przygotować zamówienie sprzedaży. W oknie kartoteki zamówienia sprzedaży,  należy wybrać akcję Faktura pro-forma. Otworzy się okno wstępne raportu, w karcie skróconej Opcje należy wprowadzić właściwe opcje, a następnie wybrać Drukuj.

Czy jest możliwa współpraca Dynamics NAV2016PL z drukarką fiskalną?

Tak, w ramach polskiej funkcjonalności dodana jest obsługa drukarek fiskalnych pracujących w standardzie Posnet i Elzab.