Polska Funkcjonalność – Starter Pack

Microsoft Dynamics 365 Business Central on-cloud

Polska Funkcjonalność – Starter Pack

 

Dzięki pracy konsultantów i tłumaczy firmy IT.integro została stworzona aplikacja biznesowa Polska Funkcjonalność – Starter Pack z certyfikatem od Microsoft. Jest rozszerzeniem podstawowej wersji systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central (W1) on-cloud. Powstała w celu dopasowania systemu ERP do polskich warunków.

 

W aplikacji zawarte są:

 • funkcjonalności związane z wymogami polskiego prawa, np. pliki JPK, data obowiązki VAT,
 • funkcjonalności usprawniające wykonywanie bieżących procesów.

Aplikacja Polska Funkcjonalność – Starter Pack jest dostępna na Microsoft AppSource.

Funkcje aplikacji Polska Funkcjonalność – Starter Pack

OBSŁUGA KSIĘGI GŁÓWNEJ

Polska Funkcjonalność Starter Pack

Opis księgowania

Opis księgowania ułatwia opisywanie księgowych transakcji, które zapisywane są w tabeli Zapis księgi głównej. Ta funkcjonalność aplikacji Polska Funkcjonalność – Starter Pack jest dostępna dla określonych typów dokumentów:

 • dokument sprzedaży,
 • dokument serwisowy,
 • dokument zakupu.

Rejestry korekt kursów wymiany

W Rejestrach korekt kursów wymiany znajduje się historia korygowania kursów wymiany. Polska Funkcjonalność – Starter Pack udostępnia rozszerzony wygląd okna rejestrów, a także dodany raport księgowania. Dzięki temu umożliwiono łatwy dostęp do czytelnych informacji w zakresie historii korekt kursów wymiany.

Korygowanie kursów wymiany

Według kursu wymiany obowiązującego w dniu przeprowadzenia wyceny bilansowej następuje korygowanie kursów wymiany. Polega ona na przeliczeniu otwartych rozrachunków nabywców oraz dostawców, a także środków pieniężnych – znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych. Tak przeprowadzoną wycenę bilansową należy wykonać przynajmniej raz w roku. Aplikacja Polska Funkcjonalność – Starter Pack rozszerza system Microsoft Dynamics 365 Business Central on-cloud o kolejne funkcje:

 • oddzielnie dla dostawców, nabywców i kont bankowych można uruchomić funkcjonalność Korygowanie kursów wymiany,
 • zapisy mogą być zaksięgowane szczegółowo lub zsumowane według waluty,
 • skrypt Korygowanie kursów wymiany można uruchomić jako symulację w celu testowania.

Informacja o nazwie i wersji programu księgowego

Obowiązek nadruku nazwy i wersji programu księgowego na oficjalnych raportach księgowych wynika z przepisów ustawy o rachunkowości:

„(…)Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia, powinny być (…) trwale oznaczone nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczą (każda księga wiązana, każda luźna karta kontowa, także jeżeli mają one postać wydruku komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora komputera), nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania(…)”.

Moduł Polska Funkcjonalność – Starter Pack jest przystosowany do tych wymogów. Informacje o nazwie i wersji programu księgowego zostały wprowadzone do poszczególnych standardowych raportów w Dynamics 365 Business Central.

 OBSŁUGA PODATKU VAT

Polska Funkcjonalność Starter Pack

Data obowiązku VAT

Zgodnie z przepisami polskiego prawa możliwe jest rozliczanie podatku VAT w okresie innym niż ten, w trakcie którego zaksięgowano dokument. Dzięki modułowi Obsługa Podatku VAT aplikacja Polska Funkcjonalność – Starter Pack daje możliwość zaszeregowania transakcji z VAT do wybranych okresów rozliczenia, bez względu na termin zaksięgowania dokumentów.

Przełożony VAT (oznaczanie potwierdzonych faktur korygujących sprzedaży)

Według polskiego ustawodawstwa podatek VAT z tytułu faktury korygującej sprzedaży może być odliczony dopiero po dostarczeniu potwierdzenia doręczenia tego dokumentu. To skutkuje koniecznością zawieszenia kwoty podatku VAT w czasie, kiedy dokument jest przesyłany. W tej sytuacji wykorzystuje się funkcjonalność Przełożony VAT – szczególnie przy rozliczaniu faktur korygujących sprzedaży.

Rejestr VAT sprzedaży/zakupu

Podstawowym raportem do obliczenia kwoty podatku VAT należnego oraz naliczonego za wybrany okres jest Rejestr VAT sprzedaży/zakupu – jedno z narzędzi Polskiej Funkcjonalności – Starter Pack. Widoczna jest na nim kwota VAT, a także szczegółowe dane nabywcy lub dostawcy dla poszczególnych dokumentów.

W Rejestrze VAT sprzedaży/zakupu wyświetlane są:

 • Kwoty podstawy VAT oraz kwoty VAT dla wyszczególnionych stawek VAT,
 • Suma kwoty VAT oraz sumy kwot VAT dla wszystkich kombinacji kodów Gosp. grupy księgowej VAT oraz Tow. grupy księgowej VAT.

Zapisy z Rejestru mogą być prezentowane według grup księgowych VAT lub identyfikatorów VAT – należy wybrać w opcji przy generowaniu raportu do wydruku.

Arkusz rozliczania VAT

Do uzgodnienia VAT przed jego rozliczeniem z Urzędem Skarbowym służy Arkusz rozliczenia VAT. Za jego pomocą użytkownik Dynamics 365 Business Central ma możliwość kontroli działań w zapisach VAT, takich jak:

 • przekładanie i realizacja podatku VAT,
 • zmiany daty obowiązku VAT,
 • pomijanie w ewidencji VAT,
 • zmiana kursu wymiany do przeliczenia podatku VAT z odwrotnego obciążenia.

Szczegółowe zapisy VAT

Konieczne było wprowadzenie do systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central modułu umożliwiającego dokładną kontrolę i obsługę zmian wartości podatku VAT, rozliczanego w wyznaczonym okresie. Umożliwiła to właśnie funkcjonalność Szczegółowe zapisy VAT.

Jej cel jest zbieżny z innymi szczegółowymi zapisami w systemie, np. szczegółowe zapisy księgi nabywców oraz szczegółowe zapisy księgi dostawców. W Szczegółowych zapisach VAT znajdują się oddzielne zapisy z informacjami o zmianach wartości zapisów VAT. Natomiast kwoty w zapisach stanowią sumę kwot zewidencjonowanych w Szczegółowych zapisach VAT, związanych z poszczególnymi zapisami VAT.

Księgowanie pełnego VAT

Aplikacja Polska Funkcjonalność – Starter Pack udostępniła możliwość ręcznego wpisywania kwoty podstawy VAT dla transakcji, w których jedynie kwota podatku VAT jest księgowana. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na obowiązek wyszczególniania kwoty netto dla wszystkich transakcji w rejestrze VAT.

Funkcjonalność jest wykorzystywana zwłaszcza przy ewidencjonowaniu zakupów spoza Unii Europejskiej. Zaksięgowane muszą zostać przy tym takie dokumenty jak:

 • wartość netto zakupów oraz zobowiązanie na podstawie faktury od dostawcy,
 • podatek VAT oraz inne dodatkowe koszty zawarte w dokumencie PZC (Poświadczone Zgłoszenie Celne), wydanym przez Urząd Celny.

Podstawę wyliczenia podatku VAT, czyli wartość netto, księguje się na podstawie faktury zakupu, w związku z czym nie należy jej ponownie księgować na podstawie dokumentu PZC w związku z księgowaniem podatku VAT. Aby zapewnić poprawną prezentację transakcji zakupu w rejestrze VAT, podstawa wyliczenia podatku VAT jest wprowadzana ręcznie przy księgowaniu dokumentu PZC.

Pomijanie transakcji w ewidencji VAT

Nie wszystkie koszty znajdujące się w transakcjach księgowych z faktur podlegają opodatkowaniu VAT, dlatego nie należy ich ujmować w rozliczeniu VAT za poszczególny okres. Aby wyłączyć z rozliczenia VAT konkretne zapisy, można je zaznaczyć w wierszach dokumentów zakupu. Umożliwia to pole Pomiń w ewidencji VAT, które zostało dodane w ramach Polskiej Funkcjonalności – Starter Pack.

Sprawdzanie statusu podmiotu jako podatnika VAT

Ministerstwo Finansów udostępniło usługę „Sprawdź NIP”, która umożliwia sprawdzenie, czy konkretne podmioty są zarejestrowane jako podatnicy VAT dzień przed wysłaniem zapytania. W celu sprawdzenia firmy należy podać jej NIP.

Funkcjonalność ta jest dostępna w ramach usługi „Sprawdzenie statusu podmiotu VAT” i przez Polską Funkcjonalność – Starter Pack połączona z Dynamics 365 Business Central on-cloud, co daje możliwość dokonywania dowolnej liczby weryfikacji bezpośrednio przez system. Mogą one obejmować kartotekę kontrahenta – nabywcy i dostawcy, a także dokumenty zakupu i sprzedaży przed dokonaniem zaksięgowania dokumentu.

Obsługa odwrotnego obciążenia

Odwrotne obciążenie w transakcjach zakupu

Odwrotne obciążenie polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT na nabywcę. Podlegają temu:

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i usług,
 • import usług,
 • niektóre transakcje zakupu krajowego, które określają załączniki do ustawy o VAT.

Aby wykazać transakcje z obliczonym podatkiem VAT w Rejestrze VAT, wykorzystuje się standardową funkcjonalność Odwrotne obciążenie do kalkulacji naliczonego i należnego podatku VAT.

Jednak podatek VAT od WNT i zakupu usług przedstawia tylko Rejestr VAT zakupu, dlatego, że standardowa funkcjonalność generuje jedynie zapis VAT dla zakupu. W Polskiej Funkcjonalności – Starter Pack rozszerzono funkcję Odwrotne obciążenie o możliwość tworzenia zapisów VAT dla sprzedaży. W ten sposób transakcje WNT i zakupy usług z kwotą podatku VAT należnego znajdują się w Rejestrze VAT sprzedaży. Aplikacja umożliwia użytkownikom systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central także obliczać podatek VAT w lokalnej walucie, uwzględniając kurs z dnia innego niż przypadający na datę przeliczenia wartości zakupu i zobowiązań.

Odwrotne obciążenie w transakcjach sprzedaży

Przy realizacji transakcji sprzedaży z odwrotnym obciążeniem stosuje się inne stawki VAT niż przy realizacji transakcji zakupu. W Rejestrze VAT sprzedaży wykazywane są:

 • pozycje związane z VAT należnym dotyczącym zakupu z odwrotnym obciążeniem,
 • pozycje związane z VAT należnym od sprzedaży z odwrotnym obciążeniem,

W aplikacji Polska Funkcjonalność możliwe jest rozróżnienie tych transakcji.

Polska Funkcjonalność – Starter Pack
Microsoft Dynamics 365 Business Central

OBSŁUGA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Polska Funkcjonalność Starter Pack

Wydruki dokumentów sprzedaży (faktury sprzedaży oraz faktury sprzedaży korygującej)

Ustawa obejmuje konkretne wymagania co do dokumentacji sprzedaży. Polska Funkcjonalność – Starter Pack umożliwia wydruki dokumentów sprzedaży, które te wytyczne spełniają. Mowa tu o fakturze sprzedaży i fakturze korygującej sprzedaży.

Faktura korygująca sprzedaży

Fakturę korygującą sprzedaży wystawia się w sytuacji, gdy konieczne jest skorygowanie sprzedaży udokumentowanej fakturą sprzedaży. Polska Funkcjonalność – Starter Pack zawiera ułatwienia w generowaniu faktur korygujących sprzedaży, takich jak:

 • rodzaje korekty, które automatycznie sprawdzają poprawność danych,
 • funkcja wystawienia jednej faktury korygującej sprzedaży do wielu faktur sprzedaży.

Potwierdzenie salda nabywcy/dostawcy

Na koniec roku finansowego konieczne jest stworzenie zestawienia należności i zobowiązań w celu ich potwierdzenia z nabywcami i dostawcami. Oni z kolei są zobowiązani do przekazania informacji zwrotnej o zgodności lub niezgodności sald – jest ona określana w oparciu o własną ewidencję należności i zobowiązań. W ramach Polskiej Funkcjonalności – Starter Pack dostępne są raporty:

 • Potwierdzenie salda nabywcy,
 • Potwierdzenie salda dostawcy.

Przedstawiają one stan należności lub zobowiązań na wybrany dzień.

Dane kontrahentów w Bazie Internetowej Regon (BIR)

Dzięki aplikacji Polska Funkcjonalność – Starter Pack możliwe jest korzystanie z Bazy Internetowej Regon bezpośrednio z systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Umożliwia to szybkie i łatwe wyszukiwanie podmiotów – konieczne jest podanie numeru NIP. Na podstawie danych w BIR dostępne jest także dodawanie i aktualizowanie danych nabywców, dostawców i kontraktów.

OBSŁUGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Polska Funkcjonalność Starter Pack

Roczny plan amortyzacji

Symulację amortyzacji na okres roku przedsiębiorstwa przeprowadzają w celu estymacji przyszłej wartości majątku trwałego, a także wartości niematerialnych i prawnych. W ramach Polskiej Funkcjonalności – Starter Pack dostępny jest raport Roczny plan amortyzacji, który pokazuje przewidywane na dany okres koszty amortyzacji składników majątku trwałego.

Funkcjonalności dodane w ramach obsługi środków trwałych

Polska Funkcjonalność Starter Pack

OBSŁUGA ZAPASÓW

aplikacja Polska Funkcjonalność Starter Pack

Intrastat

Ustawodawstwo zobowiązuje do rejestrowania transakcji towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Podmioty realizują zgłoszenia Intrastat – w ten sposób przekazują organom celnym informacje o obrocie towarów. W standardowej funkcjonalności systemu Dynamics 365 Business Central dostępne są funkcje umożliwiające tworzenie deklaracji Intrastat. Natomiast w ramach Polskiej Funkcjonalności – Starter Pack znajdują się kolejne ułatwienia, m.in. funkcja generowania deklaracji Intrastat w pliku o formacie XML, w którym są zamieszczone wymagane pola.

Dokument inwentaryzacji

Koniec roku obrachunkowego wiąże się z koniecznością wykonania fizycznego liczenia stanów magazynowych, ma także ich weryfikacja ze stanem ilościowym i wartościowym, który został zarejestrowany w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central. Polska Funkcjonalność – Starter Pack zawiera dodany raport Dokument inwentaryzacji. Są w nim zawarte wartości oraz ilości stanów magazynowych, a także wyszczególnione nazwiska przedstawicieli firm i ich podpisy, potwierdzające zgodność rzeczywistych stanów z ilościami i wartościami zapisanymi w dokumencie. Zarchiwizowany w dziale księgowości może stanowić potwierdzenie wykonania inwentaryzacji.

ANALIZY I RAPORTY

Polska Funkcjonalność Starter Pack

Zestawienie obrotów i sald kont K/G

Raport Zestawienie obrotów i sald kont K/G może być sporządzany za dowolne okresy i dowolną ilość razy, jednak ustawa wymaga wykonywanie go przynajmniej raz w miesiącu. Dzięki Polskiej Funkcjonalności – Starter Pack w systemie Dynamics 365 Business Central udostępniony został raport Zestawienie obrotów i sald kont K/G. Dla kont K/G przedstawia wartości:

 • saldo początkowe,
 • obroty okresu,
 • obroty narastająco,
 • saldo na dzień.

Dziennik K/G

W Dzienniku K/G zawiera wszystkie zapisy z księgi głównej. Zostały uporządkowane chronologicznie.

Dokument księgowy – rejestr K/G

Zaksięgowanie transakcji może być udokumentowane poprzez dekret księgowy. Jest on uwzględniony w raporcie i zawiera K/G i inne informacje.

Analityczny rejestr K/G

Nie tylko Dokument księgowy – rejestr K/G stanowi potwierdzenie zaksięgowania transakcji. Tę samą funkcję spełnia Analityczny rejestr K/G, jednak obejmuje nie tylko dekret księgowy, ale też bardziej szczegółowe informacje, np. informacje o wymiarach zapisów, księgach pomocniczych oraz walucie.

Analityczny dokument K/G

W raporcie Analityczny dokument K/G przedstawione są podobne dane, co w Analitycznym rejestrze K/G. Różnią je jednak dwie kwestie. Po pierwsze, Analityczny dokument K/G pozwala na bardziej precyzyjne filtrowanie danych do raportu. Po drugie, informacje źródłowe o zaksięgowaniu transakcji są drukowane jedynie w nagłówku raportu Analityczny rejestr K/G.

Konto bankowe – szczegółowy bilans próbny

Raport jest wykorzystywany przy zamknięciu roku finansowego (okresu obrachunkowego). Można w nim znaleźć szczegółowe informacje na temat transakcji zaksięgowanych na poszczególnych kontach bankowych.

W wydruku z systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central w chmurze (on-cloud) dostępna jest dodatkowa kolumna kwot debet i kredyt, dzięki Polskiej Funkcjonalności – Starter Pack.

Zestawienie obrotów i sald nabywcy/dostawcy

Zestawienie obrotów i sald kont K/G może być uzupełnione przez koleje dwa raporty – Zestawienie obrotów i sald nabywców oraz Zestawienie obrotów i sald dostawców. Są w nich przedstawione:

 • saldo początkowe,
 • obroty okresu,
 • saldo okresu,
 • obroty narastająco,
 • saldo na dzień dla wszystkich nabywców,
 • saldo na dzień dla wszystkich dostawców.

Dane są podzielone na grupy księgowe, ponieważ zestawienie jest oparte na zapisach ksiąg pomocniczych – konta należności oraz zobowiązań.

Dziennik zapisów księgi nabywców/dostawców

Dziennik zapisów księgi nabywców/dostawców musi być przygotowywany przynajmniej raz w miesiącu i stanowi rozszerzenie raportu Dziennik K/G. Dane w nim zawarte pochodzą z zapisów ksiąg pomocniczych – konta należności i konta zobowiązań. W raportach chronologicznie przedstawione są wszystkie zapisy księgi nabywców lub zapisy księgi dostawców.

Analiza wiekowania należności/zobowiązań

Aby umożliwić łatwą analizę danych poprzez funkcje sortowania, kopiowania czy filtrowania, dostępny jest raport przedstawiający wiekowanie należności oraz zobowiązań. Wszystkie dane zawarte są w tabeli.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Polska Funkcjonalność Starter Pack

Informacje ogólne

Generowanie plików Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dla struktur JPK_VAT, JPK_FA, JPK_WB, JPK_KR, JPK_MAG jest dostępne bezpośrednio z systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dzięki Polskiej Funkcjonalności – Starter Pack. Ministerstwo Finansów udostępniło schematy plików, zgodnie z którymi przygotowane są pliki w systemie. Struktura pliku JPK_VAT odpowiada aktualnej deklaracji podatku VAT 7 (17), a dane zawarte w obu dokumentach muszą być ze sobą zgodne, według interpretacji Ministerstwa Finansów.

Uruchamianie eksportu plików

W module JPK możliwe jest pobranie plików JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG oraz JPK_WB w formacie pliku xml. Przed przekazaniem do Urzędu Skarbowego, do zaszyfrowania i podpisania elektronicznego spakowanego dokumentu należy użyć zewnętrznego oprogramowania.

Rejestr eksportu plików

Polska funkcjonalność – Starter Pack daje możliwość zapisanie plików w bazie danych, a także ich powtórne wyeksportowanie – pliki JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG i JPK_WB. Ustawienia generowania danych również są zapisywane w bazie – w osobnym pliku.

Przeczytaj Politykę Cyklu Życia Produktów dla aplikacji tworzonych przez IT.integro