Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central

Polish Localization

 

Polish Localization to wszechstronna aplikacja, która rozszerza standardową funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central o dodatkowe rozwiązania dostosowujące system do wymagań prawnych i księgowych wynikających z polskich przepisów. Jako produkt certyfikowany przez Microsoft, aplikacja jest dostępna na platformie Microsoft AppSource. Została przygotowana przez IT.integro z myślą o polskich użytkownikach systemu ERP Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Polsce. IT.integro, jako wieloletni Partner Microsoft, jest producentem wielu aplikacji biznesowych.

Aplikacja dostarcza szereg rozszerzeń funkcjonalnych umożliwiających między innymi:

 

  • prowadzenie sprzedaży towarów i usług w Polsce oraz wystawianie wymaganych faktur,
  • kalkulację płatności VAT i przygotowanie deklaracji VAT,
  • raportowanie przepływu towarów i usług na potrzeby Intrastat,
  • przygotowanie JPK zgodnie z wymaganymi strukturami,
  • weryfikację kontrahentów w wykazie podatników VAT,
  • zachowanie zgodności z polską klasyfikacją towarów i usług (PKWiU),
  • zastosowanie mechanizmu obowiązkowej płatności.

 

Polish Localization dla Microsoft Dynamics 365 Business Central® jest aplikacją dostępną w obu modelach licencyjnych on-cloud (on-line, SaaS) oraz on-premises (licencja wieczysta oraz subskrypcja). Od wydania Business Central 2019 release wave 2 (15) aplikacja Polish Localization jest oferowana jako jedno rozwiązanie zarówno dla wersji online i on-premises Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Polish Localization zawiera wymienione poniżej rozszerzenia funkcjonalne standardowej aplikacji Dynamics 365 Business Central.

OBSŁUGA KSIĘGI GŁÓWNEJ

Polska Funkcjonalność Microsoft Dynamics

Opis księgowania

Ten element Polish Localization wprowadza ułatwienie w opisywaniu księgowanych transakcji zapisywanych w tabeli Zapis księgi głównej. Opis księgowania dostępny jest dla następujących typów dokumentów:

 

  • dokument sprzedaży,
  • dokument zakupu,
  • dokument serwisowy.

Rejestry korekt kursów wymiany

 

Historia korygowania kursów wymiany (wyceny bilansowej) przechowywana jest na stronie Rejestry korekt kursów wymiany. W ramach Polish Localization rozszerzony został standardowy wygląd strony rejestrów i dodany raport księgowania. Pozwala to na uzyskanie pełnej informacji o historii korekt kursów wymiany.

Korygowanie kursów wymiany

 

Korygowanie kursów wymiany (wycena bilansowa) to przeliczanie otwartych rozrachunków nabywców i dostawców oraz środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych według jednego, wybranego kursu wymiany obowiązującego w dniu przeprowadzenia wyceny bilansowej. Wycena ta jest przeprowadzana co najmniej raz w roku. W ramach Polish Localization do standardowej funkcjonalności Microsoft Dynamics 365 Business Central zostały dodane następujące ulepszenia:

  • możliwość uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany oddzielnie dla nabywców, dostawców i kont bankowych,
  • możliwość zaksięgowania zapisów szczegółowo lub zsumowanych według waluty, w wyniku uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany,
  • możliwość uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany w trybie testowym, wyłącznie jako symulacji (bez księgowania).

Informacja o nazwie i wersji programu księgowego

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości konieczne jest drukowanie informacji o nazwie i wersji programu księgowego na oficjalnych raportach księgowych:

„(…)Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia, powinny być (…) trwale oznaczone nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczą (każda księga wiązana, każda luźna karta kontowa, także jeżeli mają one postać wydruku komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora komputera), nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania(…)”.

W ramach Polish Localization do wybranych standardowych raportów w Dynamics 365 Business Central została dodana odpowiednia informacja o nazwie i wersji programu księgowego.

Konfiguracja usługi pobierania kursów walut NBP

 

Narodowy Bank Polski publikuje Web API, dzięki którym użytkownicy mogą pobierać dane dotyczące wcześniejszych i bieżących kursów walut. W Dynamics 365 Business Central można w prosty sposób zdefiniować ustawienia umożliwiające korzystanie z API w celu pobierania i aktualizacji kursów wymiany. Funkcjonalność umożliwia też między innymi definiowanie reguł transformacji umożliwiających pobranie właściwych kursów NBP.

OBSŁUGA PODATKU VAT

 

Polskie prawo umożliwia rozliczenie podatku VAT w innym okresie niż okres zaksięgowania dokumentu. Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) z urzędem skarbowym wymaga zatem ustalenia, w którym momencie dana transakcja wywołała powstanie obowiązku podatkowego, czyli daty obowiązku VAT. Od daty obowiązku VAT zależy termin płatności podatku należnego oraz odliczenie VAT w kolejnych miesiącach.

W ramach aplikacji Polish Localization przygotowano szereg rozwiązań umożliwiających obsługę podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

Polska Funkcjonalność Microsoft Dynamics

Data obowiązku VAT

 

Polskie ustawodawstwo dopuszcza rozliczanie podatku VAT w okresie innym niż ten, w którym dokument został zaksięgowany. Obsługa daty obowiązku VAT dodana w ramach Polish Localization umożliwia przyporządkowanie transakcji z VAT do wybranego okresu rozliczenia, niezależnie od daty zaksięgowania dokumentu.

Przełożony VAT (oznaczanie potwierdzonych faktur korygujących sprzedaży)

Przełożony VAT to funkcjonalność wykorzystywana w sytuacji, gdy kwota podatku VAT musi zostać zawieszona, ze względu na brak możliwości jej rozliczenia w danym momencie. Ma ona szczególne znaczenie w obsłudze faktur korygujących sprzedaży. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, podatek VAT z tytułu faktury korygującej sprzedaży może być odliczony dopiero po otrzymaniu od odbiorcy potwierdzenia otrzymania tego dokumentu. Stąd wynika potrzeba zawieszenia kwoty podatku VAT na okres pomiędzy wystawieniem faktury korygującej sprzedaży, a potwierdzeniem jej otrzymania przez odbiorcę.

Rejestr VAT sprzedaży/zakupu

Rejestr VAT sprzedaży/zakupu jest podstawowym raportem do kalkulacji kwoty podatku VAT należnego i naliczonego za wybrany okres. Na raporcie wyświetlana jest kwota VAT oraz szczegółowe informacje o nabywcy lub dostawcy dla każdego dokumentu.

 

Kwota podstawy VAT i kwota VAT są podzielone i wyświetlane dla poszczególnych stawek VAT. Wyświetlana jest również suma kwoty VAT i zsumowane są kwoty VAT dla każdej kombinacji kodów gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT. W ramach raportu Rejestr VAT sprzedaży/zakupu możliwa jest prezentacja zapisów VAT według grup księgowych VAT lub identyfikatorów VAT, w zależności od wybranej opcji podczas przygotowywania wydruku raportu.

Arkusz rozliczania VAT

 

Arkusz rozliczania VAT jest narzędziem Polish Localization, które umożliwia uzgodnienia VAT przed jego rozliczeniem z urzędem skarbowym. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik Dynamics 365 Business Central uzyskuje pełną kontrolę nad działaniami w zapisach VAT, takimi jak: przekładanie i realizacja podatku VAT, zmiana daty obowiązku VAT, pomijanie w ewidencji VAT, zmiana kursu wymiany do przeliczenia VAT z odwrotnego obciążenia.

Atrybuty VAT

Podczas ewidencji dokumentów, dla wymaganych typów, towarów i usług niezbędne jest przypisanie im odpowiednich atrybutów VAT. W Polish Localization na każdej stronie służącej do wprowadzania i księgowania dokumentów zakupu i sprzedaży została dodana akcja Atrybuty VAT. Słownik dostępnych w aplikacji atrybutów VAT jest zamknięty i zgodny ze słownikiem określonym przez Ministerstwo Finansów. Funkcja domyślnych atrybutów ułatwia konfigurację systemu i obsługę procesu sprzedaży i zakupu. Aplikacja umożliwia też zmianę atrybutów VAT na zaksięgowanych dokumentach.

Szczegółowe zapisy VAT

Funkcjonalność Szczegółowe zapisy VAT została dodana do systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central, aby umożliwić dokładniejszą obsługę i większą kontrolę nad zmianą wartości podatku VAT, który ma być rozliczony w danym okresie.

Ogólna idea jest podobna do innych szczegółowych zapisów w systemie, takich jak szczegółowe zapisy księgi nabywców i szczegółowe zapisy księgi dostawców. Oznacza to, że w Szczegółowych zapisach VAT system przechowuje informacje o zmianach wartości zapisów VAT w formie oddzielnych zapisów. Kwoty w zapisach VAT są zaś sumą kwot zarejestrowanych w Szczegółowych zapisach VAT powiązanych z danym zapisem VAT.

Księgowanie pełnego VAT

 

Zgodnie z wymogami polskiego prawa rejestr VAT powinien zawierać kwotę netto dla wszystkich transakcji VAT. Aby spełnić ten wymóg w ramach Polish Localization, umożliwione zostało ręczne wprowadzanie kwoty podstawy VAT dla transakcji, w których księgowana jest wyłącznie kwota podatku VAT. Ta funkcjonalność ma szczególne znaczenie dla ewidencji zakupów spoza UE. W przypadku takich transakcji niezbędne jest zaksięgowanie dwóch dokumentów:

 

  • Faktura zakupu, aby ująć wartość netto zakupów i zobowiązanie na podstawie faktury od dostawcy
  • Dokument PZC (Poświadczone Zgłoszenie Celne), aby ująć podatek VAT i inne dodatkowe koszty celne obciążające dostawę spoza terytorium UE.

 

Wartość netto, stanowiąca podstawę kalkulacji podatku VAT, jest księgowana na podstawie faktury zakupu, dlatego nie może być ona ponownie księgowana na podstawie dokumentu PZC w związku z księgowaniem podatku VAT. Dlatego podczas księgowania dokumentu PZC, podstawa kalkulacji podatku VAT podawana jest ręcznie, wyłącznie informacyjnie. Zapewnia to poprawność prezentacji transakcji zakupu w rejestrze VAT.

Pomijanie transakcji w ewidencji VAT

 

W transakcjach księgowanych z faktur zakupu znajdują się także takie koszty, które nie podlegają opodatkowaniu VAT, więc nie powinny być ujmowane w rozliczeniu VAT za dany okres. Dlatego w ramach Polish Localization w wierszach dokumentów zakupu zostało dodane pole Pomiń w ewidencji VAT, które można zaznaczyć, aby wybrane zapisy VAT zostały wykluczone z rozliczenia VAT.

Obsługa odwrotnego obciążenia

 

Zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) i usług oraz import usług podlegają opodatkowaniu VAT, co jest jednoznaczne z koniecznością wykazania transakcji z obliczonym podatkiem VAT w rejestrze VAT. Do obliczania naliczonego i należnego podatku VAT z tytułu tego typu transakcji wykorzystywana jest standardowa funkcjonalność Odwrotne obciążenie. Aby przystosować tą funkcjonalność do wymagań polskiego prawa, zostały do niej dodane następujące elementy:

  • rozszerzenie umożliwiające tworzenie zapisu VAT dla sprzedaży, dzięki któremu transakcja WNT i zakupu usług z kwotą podatku VAT należnego wykazywane są zarówno w rejestrze VAT sprzedaży, jak i zakupu;
  • kalkulacja podatku VAT w walucie lokalnej według kursu wymiany z innego dnia niż data przeliczenia wartości zakupu i zobowiązań na potrzeby ksiąg rachunkowych.

Odwrotne obciążenie w transakcjach zakupu

 

Odwrotne obciążenie stanowi procedurę, która przerzuca obowiązek rozliczania VAT na nabywcę. Opodatkowaniu na zasadach odwrotnego obciążenia podlegają:

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) i usług,
  • import usług oraz niektóre transakcje zakupu krajowego wymienione w załącznikach do ustawy o VAT.

Wprowadza to konieczność wykazania transakcji z obliczonym podatkiem VAT w rejestrze VAT. Do obliczania naliczonego i należnego podatku VAT wykorzystywana jest standardowa funkcjonalność Odwrotne obciążenie.

Tworzy ona jednak tylko zapis VAT dla zakupu. Z tego powodu podatek VAT od WNT i zakupu usług wykazywany jest tylko w rejestrze VAT zakupu. Funkcja Odwrotne obciążenie w ramach Polish Localization została rozszerzona o tworzenie zapisu VAT dla sprzedaży. Dzięki temu transakcja WNT i zakupu usług z kwotą podatku VAT należnego wykazywana jest też w rejestrze VAT sprzedaży. Polish Localization dla Dynamics 365 Business Central pozwala również na kalkulację podatku VAT w walucie lokalnej według kursu wymiany z innego dnia niż data przeliczenia wartości zakupu i zobowiązań.

Odwrotne obciążenie w transakcjach sprzedaży

 

W transakcjach sprzedaży z odwrotnym obciążeniem mają zastosowanie inne stawki VAT niż w transakcjach zakupu. W rejestrze VAT sprzedaży wykazywane są pozycje związane z VAT należnym dotyczącym zakupu z odwrotnym obciążeniem, jak i VAT należnym od sprzedaży z odwrotnym obciążeniem, dlatego Polish Localization zawiera rozwiązanie umożliwiające odróżnienie tych transakcji.

Sprawdzanie statusu podmiotu jako podatnika VAT

 

Połączenie Dynamics 365 Business Central z usługą „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” i jej jedyną dostępną obecnie opcją „SprawdzNIP” przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Pozwala ona na zweryfikowanie bezpośrednio z systemu, czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu poprzedzającym przesłanie zapytania. Weryfikacja odbywa się na podstawie podanego NIP. Funkcja Sprawdź status VAT dodana w ramach Polish Localization może być używana wielokrotnie dla jednego kontrahenta. Weryfikacja jest możliwa na poziomie kartotek kontrahenta: nabywcy i dostawcy oraz na poziomie dokumentów zakupu i sprzedaży przed zaksięgowaniem dokumentu.

Wykaz podatników VAT (biała lista)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami płatności w kwocie powyżej 15 000 zł powinna być przekazywane na rachunek kontrahenta znajdujący się w wykazie podatników VAT. Tylko takie płatności mogą być zaliczone przez płatników do kosztów uzyskania przychodów.

Aplikacja umożliwia weryfikację konta bankowego kontrahenta w wykazie podatników VAT według wybranej metody weryfikacji kont: w pliku płaskim lub za pośrednictwem API. W przypadku weryfikacji kont w oparciu o plik płaski wykorzystywany jest rejestr plików wykazu podatników VAT, do którego pobierane są pliki z zasobów Ministerstwa Finansów. Wszystkie zapytania dotyczące konta bankowego kontrahenta są oznaczane identyfikatorem i rejestrowane w Rejestrze zapytań wykazu podatników VAT.

Weryfikacja kontrahenta jest możliwa z poziomu zamówienia zakupu przy pomocy funkcji Sprawdź kontrahenta.

Polish Localization

Dynamics 365 Business Central

Polish Functionality Starter Pack

OBSŁUGA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Polska Funkcjonalność Microsoft Dynamics

Pobranie danych z serwisów rządowych

 

Weryfikacja danych kontrahentów może być przeprowadzana nie tylko w oparciu o wykaz podatników VAT, ale również z wykorzystaniem funkcjonalności Pobierz dane z serwisów rządowych, która umożliwia pobranie również dodatkowych danych i numerów kont kontrahentów. W oparciu o pozyskane informacje użytkownik może zaktualizować odpowiednio kartoteki nabywcy, dostawcy oraz kontaktu.

Aplikacja Polish Localization umożliwia użytkownikowi bezpośrednie połączenie z systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central z Bazą Internetową REGON i wyszukiwanie podmiotów na podstawie numeru NIP. Możliwe jest również tworzenie i aktualizacja danych nabywców, dostawców i kontaktów w oparciu o dane udostępniane w Bazie Internetowej REGON.

Faktura sprzedaży i faktura korygująca sprzedaży

 

W ramach Polish Localization systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central wydruk faktury sprzedaży został dostosowany do wymagań ustawowych i zawiera wszystkie wymagane elementy.

W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba skorygowania sprzedaży udokumentowanej fakturą sprzedaży, firmy zwykle wystawiają fakturę korygującą sprzedaży. W ramach Polish Localization zostały dodane ułatwienia w tworzeniu faktur korygujących sprzedaży, m.in.:

 

  • typy korekty kontrolujące poprawność wprowadzanych zmian,
  • możliwość wystawiania jednej faktury korygującej sprzedaży do wielu faktur sprzedaży.

Potwierdzenie salda nabywcy/dostawcy

 

Na koniec każdego roku finansowego (lub innego okresu obrachunkowego, (jeśli jest to konieczne) firmy tworzą zestawienia należności i zobowiązań w celu ich potwierdzenia z nabywcami i dostawcami. Nabywcy i dostawcy mają obowiązek dostarczyć informację zwrotną o zgodności lub niezgodności sald ustalonej na podstawie własnej ewidencji należności i zobowiązań. W ramach Polish Localization dostępne są raporty Potwierdzenie salda nabywcy i Potwierdzenie salda dostawcy, które prezentują stan należności lub zobowiązań na dany dzień

Wydruki dokumentów sprzedaży (faktury sprzedaży oraz faktury sprzedaży korygującej)

W ramach Polish Localization wydruki dokumentów sprzedaży zostały dostosowane do wymagań ustawowych i zawierają wszystkie wymagane elementy. Dotyczy to dokumentów: faktura sprzedaży oraz faktura korygująca sprzedaży.

OBSŁUGA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Polska Funkcjonalność Microsoft Dynamics

Roczny plan amortyzacji

 

Wiele firm, chcąc oszacować przewidywaną wartość majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, przygotowuje symulację amortyzacji na okres roku. Polish Localization zawiera raport Roczny plan amortyzacji przedstawiający przewidywane koszty amortyzacji składników majątku trwałego w wybranym okresie.

OBSŁUGA ZAPASÓW

Polska Funkcjonalność Microsoft Dynamics

Intrastat

 

Ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej mają obowiązek informowania o obrocie towarowym z państwami członkowskimi UE. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń Intrastat, czyli na przekazywaniu informacji o tym obrocie organom celnym, w wymaganej formie i w określony sposób. Standardowa funkcjonalność systemu Dynamics 365 Business Central zawiera narzędzia ułatwiające przygotowanie deklaracji Intrastat. Polish Localization zawiera dodatkowe ułatwienia w tym obszarze, m.in. możliwość eksportu deklaracji Intrastat do pliku w formacie XML zawierającego wymagane pola.

Dokument inwentaryzacji

 

Na koniec roku obrachunkowego użytkownicy dokonują fizycznego liczenia zapasów w celu ich uzgodnienia ze stanem ilościowym i wartościowym zarejestrowanym w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central. W ramach Polish Localization został dodany raport Dokument inwentaryzacji, który może zostać wydrukowany i zarchiwizowany przez dział księgowości jako potwierdzenie zakończenia procesu inwentaryzacji. Dokument inwentaryzacji prezentuje zaksięgowane wartości i ilości zapasów magazynowych oraz nazwiska przedstawicieli firmy, którzy własnoręcznym podpisem potwierdzają, że ilości i kwoty wykazane w dokumencie są zgodne z rzeczywistym stanem magazynowym.

ANALIZY I RAPORTY

Polska Funkcjonalność Microsoft Dynamics

Zestawienie obrotów i sald kont K/G

 

Raport Zestawienie obrotów i sald kont K/G jest jednym z raportów ustawowych, których przygotowanie jest obowiązkowe raz w miesiącu. W razie potrzeby, raport może być przygotowywany częściej, za dowolne okresy. W ramach Polish Localization systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central dostępny jest raport Zestawienie obrotów i sald kont K/G prezentujący następujące wartości dla wszystkich kont księgi głównej:

 • Saldo początkowe,
 • Obroty okresu,
 • Obroty narastająco,

Saldo na dzień.

Dziennik K/G

 

Raport prezentuje wszystkie zapisy księgi głównej w porządku chronologicznym.

Dokument księgowy – rejestr K/G

 

Raport prezentuje dekret księgowy obejmujący K/G i inne przydatne informacje. Stanowi on potwierdzenie zaksięgowania transakcji.

Analityczny rejestr K/G

 

Raport, podobnie jak raport Dokument księgowy – rejestr K/G, stanowi potwierdzenie zaksięgowania transakcji i przedstawia dekret księgowy. Zawiera jednak więcej szczegółów, m.in. informacje o wymiarach zapisów, księgach pomocniczych i walucie.

Zestawienie obrotów i sald nabywcy/dostawcy

 

Raporty Zestawienie obrotów i sald nabywców oraz Zestawienie obrotów i sald dostawców są uzupełnieniem dla raportu Zestawienie obrotów i sald kont K/G. Bazują na zapisach ksiąg pomocniczych: należności i zobowiązań. Raporty prezentują saldo początkowe, obroty okresu, saldo okresu, obroty narastająco i saldo na dzień dla wszystkich nabywców lub dostawców, w podziale na grupy księgowe (konta należności lub zobowiązań).

Dziennik zapisów księgi nabywców/dostawców

 

Raporty są uzupełnieniem dla raportu Dziennik K/G. Bazują na zapisach ksiąg pomocniczych: należności i zobowiązań. Przygotowanie raportów jest obowiązkowe raz w miesiącu, ale, w razie potrzeby, mogą być przygotowywane częściej, za dowolne okresy. Raporty prezentują wszystkie zapisy księgi nabywców lub zapisy księgi dostawców w porządku chronologicznym.

Analityczny dokument K/G

Raport prezentuje podobne dane, jak raport Analityczny rejestr K/G. Są dwie różnice pomiędzy tymi dwoma raportami:

  • Dane do raportu wybierane są poprzez definiowanie filtrów na różnych poziomach, przy czym raport Analityczny dokument K/G daje większe możliwości filtrowania;
  • W nagłówku raportu Analityczny rejestr K/G drukowane są informacje źródłowe o zaksięgowanej transakcji, co w drugim raporcie jest niedostępne.

Konto bankowe – szczegółowy bilans próbny

 

Raport prezentuje szczegóły transakcji zaksięgowanych na wybranych kontach bankowych. Może być wykorzystany przy zamknięciu okresu obrachunkowego lub roku finansowego.

W ramach Polish Localization systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central wydruk raportu został rozszerzony o kolumny kwot debet i kredyt.

Analiza wiekowania należności/zobowiązań

 

Raport prezentuje wiekowanie należności i wiekowanie zobowiązań w formie tabelarycznej, ułatwiając analizowanie danych z możliwością ich sortowania, filtrowania i kopiowania.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Polska Funkcjonalność Microsoft Dynamics

Ustawienia JPK

 

Polish Localization umożliwia generowanie plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) dla struktur JPK_VAT, JPK_FA, JPK_WB, JPK_KR, JPK_MAG, JPK_7M/JPK_7K z systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Struktury plików przygotowane zostały zgodnie ze schematami plików opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Użytkownik ma możliwość automatycznego generowania podstawowych ustawień funkcjonalności JPK przy pomocy Kreatora oraz definiowania ustawień ustawowego raportowania

W związku z tym, że struktura plików JPK określona przez Ministerstwo Finansów może ulegać zmianie aplikacja zawiera funkcjonalność obszarów JPK, która umożliwia wybór wersji pliku, jaka ma zostać wygenerowana. Każdy z obszarów JPK zawiera dodatkowe elementy, które będą musiały być wypełniane podczas eksportu pliku dla danego obszaru.

Uruchamianie eksportu plików

 

Funkcjonalność JPK w Polish Localization umożliwia przygotowanie plików JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB, JPK_7M/JPK_7K w formacie xml. Pliki do przesłania do Urzędu Skarbowego muszą być dodatkowo przygotowane (spakowane, zaszyfrowane, podpisane elektronicznie) przez program zewnętrzny.

JPK VAT z deklaracją

 

Aplikacja umożliwia generowanie plików JPK VAT według zdefiniowanej struktury, która odpowiada aktualnym wymaganiom prawnym. Oprócz informacji nagłówkowych plik zawiera wiersze odpowiadające konkretnym pozycjom w części deklaracji VAT oraz podsumowania kwot w części ewidencji zakupu i sprzedaży.

Rejestr eksportu plików

 

Funkcjonalność JPK w Polish Localization umożliwia zapisanie wygenerowanych plików JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG i JPK_WB w bazie danych oraz ponowne ich wyeksportowanie. W rejestrze zapisywany jest również plik z ustawieniami wykorzystanymi przy generowaniu danych.

Mechanizm podzielonej płatności

 

Przygotowanie obsługi i wsparcia funkcjonalności mechanizmu podzielonej płatności w ramach aplikacji Polish Localization dla systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central wynika z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadza dla towarów i usług z załącznika nr 15 obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od dnia 01.11.2019 roku. Przygotowane zostało rozwiązanie wspierające obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) w modułach sprzedaży i zakupu.

Polska Funkcjonalność Microsoft Dynamics

Ustawienia MPP na dokumentach sprzedaży i zakupu

 

W dokumentach sprzedaży i zakupu mechanizm podzielonej płatności działa w oparciu między innymi o kody PKWiU i klauzule VAT. Podstawowe ustawienia mechanizmu podzielonej płatności definiowane są przy pomocy kreatora.

Wsparcie procesu sprzedaży i zakupu z obowiązkową podzieloną płatnością

 

Wsparcie procesu sprzedaży i zakupu polega na dodaniu kalkulowanego oznaczenia dla dokumentów zamówienia sprzedaży/zakupu, faktury sprzedaży/zakupu i faktury korygującej sprzedaży/zakupu. Pole Obowiązkowa podzielona płatność jest automatycznie zaznaczane w przypadku spełnienia warunków dla obowiązkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA

Pobierz dokumentację przeznaczoną dla użytkowników Polish Localization

POZNAJ INNE APLIKACJE IT.INTEGRO

 

IT.integro od lat tworzy aplikacje biznesowe dla swoich klientów – m.in. oprogramowanie kadrowo-płacowe czy rozwiązania dla przedsiębiorstw międzynarodowych i wielooddziałowych.

Przeczytaj Politykę Cyklu Życia Produktów dla aplikacji tworzonych przez IT.integro