Polityka cyklu życia produktów

Polityka cyklu życia produktów

Polityka cyklu życia produktów

Dla aplikacji tworzonych przez IT.integro

 

Cykl życia produktów IT.integro dla modułów dodanych Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central

Ze względu na to, iż wszystkie rozwiązania stworzone przez IT.integro działają jedynie jako moduły dodane do systemu głó1)wnego, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central, podlegają one takim samym zasadom cyklu życia produktu, jak system główny, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central.

 

W ramach rozwoju i utrzymania produktów IT.integro wprowadza w oferowanych modułach następujące zmiany:

 

Nowe wersje (zmiana typu MAJOR – gdy zostają wprowadzone zmiany elementów aplikacji powodujące zerwanie kompatybilności API)

  • Wydania aplikacji, które mają dostosować produkty IT.integro do odpowiednich wersji systemu głównego. Wersje mogą dotyczyć nowych „Cummulative Updates” (CU), fiksów (Fix) lub pełnych wersji systemu, tj. np. NAV 2018, Business Central 13 i 14. Nowe wersje mogą także wprowadzać nowe funkcjonalności do samych modułów – takie jak wymieniono poniżej.

 

Rozszerzenia funkcjonalne (zmiana typu MINOR – gdy zostaje wprowadzona nowa funkcjonalność, która jest kompatybilna z poprzednimi wersjami)

  • Nowe funkcjonalności wymagane prawnie – funkcje wprowadzane do systemu w celu dostosowania systemu do wymogów prawa lub do zmian tychże wymogów. Z definicji powinny obejmować funkcjonalności wprost wskazane w prawie jako obowiązujące dla systemów ERP, lecz definicja może być rozszerzona na funkcjonalności obsługujące procesy, których realizacja poza używanym system ERP była by trudna technicznie.
  • Nowe funkcjonalności rozwojowe – funkcje, które usprawniają pracę w systemie, ale nie są obligatoryjnie wymagane prawem. Ich wprowadzenie jest wynikiem uwag zgłaszanych przez klientów i zespoły projektowe podczas prac wdrożeniowych u klientów oraz wynikiem rozwoju technologii.

 

Poprawki (zmiana typu PATCH – gdy zostaje poprawiony błąd i nie jest zerwana kompatybilność z poprzednimi wersjami)

  • Wydania aplikacji zawierające poprawki do istniejących funkcji modułów dodanych lub dostosowanie do poprawek wprowadzanych w standardzie systemu;

 

 

 1. Do każdego produktu stworzonego przez IT.integro (jako partnera ISV – Independent Software Vendor) do odpowiednich wersji systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central przygotowywane są w okresie standardowego wsparcia produktu poprawki oraz nowe wersje i funkcjonalności – zgodnie z definicjami przedstawionymi powyżej. Okresy wsparcia dla poszczególnych pełnych wersji systemu przedstawiono w tabeli.
 2. Klienci opłacający Enhancement Plan oraz partnerzy mają prawo do bezpłatnego pobrania nowych wersji poszczególnych produktów, funkcjonalności wymaganych prawnie jak i pakietów poprawek w wymienionych okresach. Do nowych pełnych wersji produktów są wprowadzane także dodatkowe funkcjonalności rozwojowe – ułatwiające korzystanie z rozwiązań, ale nie obligatoryjne z prawnego punktu widzenia. Nie są one przygotowywane do wersji niższych, już funkcjonujących na rynku. Ich ewentualne wdrożenie w wersjach starszych będzie każdorazowo wyceniane przez zespół projektowy.
 3. Klienci nie opłacający Enhancement Plan ponoszą opłaty za każdą przygotowaną poprawkę lub nową wersję zgodnie z cennikiem dla tej wersji.
 4. Po zakończenia okresu wsparcia standardowego dla poszczególnych wersji produkowanych rozwiązań nie będą do nich dodawane żadne nowe funkcjonalności wymagane prawnie ani pakiety poprawek. Techniczna możliwość przygotowania i instalacji takich poprawek czy też nowych wersji będzie każdorazowo wyceniana i oceniana indywidualnie przez zespół projektowy lub partnera.
 5. „Downgrade” przygotowanych rozwiązań do wersji wcześniejszych (niewspieranych) dla zainteresowanych klientów jest rozpatrywany i wyceniany indywidualnie i realizowany przez zespoły projektowe. Zespoły projektowe biorą odpowiedzialność za przygotowanie wersji „niższej”, sprawdzenie jej kompatybilności z systemem klienta i zajmują się jej instalacją w systemie klienta.
 6. Zgodnie z polityką cyklu życia produktu przygotowaną przez Microsoft a zaadaptowaną dla swoich rozwiązań ISV przez IT.integro – ponoszenie opłat Enhancement Plan po okresie wsparcia standardowego dla produktu nie upoważnia do bezpłatnego otrzymywania poprawek i nowych funkcjonalności do posiadanej, niewspieranej wersji. Natomiast opłata Enhancement Plan pozwala na darmowe pobranie pełnej nowszej wersji (zgodnej z odpowiednią wersją systemu głównego) danego produktu i zainstalowanie w użytkowanym systemie Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central. Zachęcamy klientów do utrzymywania swoich systemów na jak najnowszych wersjach.
 7. Instalacje nowych wersji oraz poprawek każdorazowo realizowane są zgodnie z warunkami świadczenia usług przez IT.integro jako usługi płatne.