Master Data

Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku z wejściem w życie Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych należy dostosować systemy kadrowo-płacowe do obsługi PPK. Pierwsze podmioty zatrudniające objęte ustawą będą musiały się do niej dostosować od trzeciego kwartału 2019 r. Dla podmiotów zatrudniających na dzień 31.12.2018 r. powyżej 250 osób ustawa zaczyna obowiązywać od 1.07.2019 r. Podmioty te mają czas do 12.11.2019 r. na zawarcie umów o prowadzenie PPK z wybraną wcześniej instytucją finansową. Uczestnictwo w PPK jest powszechne i dobrowolne.

Wpłaty na konto PPK będą partycypowanie przez pracownika, pracodawcę i Państwo.

Wysokość składek

Pracownicze Plany Kapitałowe

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system, który został stworzony z myślą o wspieraniu osób pracujących w długoterminowym gromadzeniu oszczędności na emeryturę. Celem programu jest zabezpieczenie finansowe Polaków na przyszłość.

Programem zostaną objęte wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, jak i te na podstawie umów cywilnoprawnych, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu. Dla uproszczenia osoby te będą nazwane – pracownikami.

Jest to system współfinansowany przez pracowników, pracodawcę i państwo. Środki zgromadzone w PPK są własnością prywatną pracownika i podlegają dziedziczeniu.

Umowa o zarządzanie PPK – Podmiot zatrudniający zawiera z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK. Instytucją taką mogą być towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń na życie zamieszczone w ewidencji PPK. Instytucja finansowa powinna zostać wybrana w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli takiej w podmiocie zatrudniającym nie ma, w porozumieniu z wyłonioną do tego reprezentacją osób zatrudnionych.

Umowa o prowadzenie PPK – Pracodawca jest zobowiązany zawrzeć w imieniu i na rzecz pracowników umowę o prowadzenie PPK. Umowa ta jest zawierana z instytucją finansową. Do umowy dołącza się załącznik stanowiący wykaz pracowników danego pracodawcy. W załączniku wykazuje się osoby, które w danej firmie są zatrudnione dłużej niż 3 miesiące z uwzględnieniem okresów zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia.

Terminy wdrożenia PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane stopniowo w różnych terminach, w zależności od wielkości lub typu pracodawcy i ilości zatrudnionych pracowników na dany dzień. Przepisy zaczynają obowiązywać:

Pracownicze Plany Kapitałowe

Terminy zawarcia umowy o prowadzenie PPK – Umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia u pracodawcy, ale nie później niż do 10 dnia miesiąca, w którym ten okres 3-miesięcznego zatrudnienia upłynął.  3 miesięcy liczony będzie od dnia, w którym ustawa zacznie obowiązywać dla danego podmiotu.

Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK – Umowa o zarządzanie powinna być zawarta na 10 dni roboczych przed zawarciem pierwszej umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dla podmiotów, dla których jako pierwszych zacznie obowiązywać ustawa, poszczególne terminy wyglądają następująco:

 • Objęcie pracodawcy ustawą o PPK – 01.07.2019;
 • Do 25.10.2019 – pracodawca musi podpisać umowę o zarządzanie PPK;
 • Do 12.11.2019 – pracodawca musi podpisać umowę o prowadzenie PPK w imieniu pracowników;
 • Pracodawca oblicza i pobiera pierwsze potrącenia z wynagrodzenia od pierwszego wynagrodzenia, które zostało wypłacone po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Np.

 • umowa o prowadzenie zawarta 05.11.2019, wynagrodzenie płatne 9.11.2019 – potrącamy;
 • umowa o prowadzenie zawarta 12.11.2019, wynagrodzenie płatne 9.11.2019 – nie potrącamy;
 • Pracodawca po obliczeniu i pobraniu wpłat do PPK, dokonuje wpłat do wybranej instytucji finansowej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane.

Wpłaty od Państwa

W wpłatach na konta PPK będzie partycypować również Państwo. Zgodnie z zapisami ustawy, Państwo dokonuje jednorazowo „wpłaty powitalnej” oraz regularnie „dopłaty rocznej”.

Opłata powitalna wynosi 250 zł i będzie finansowana z Funduszu Pracy. Poza tym uczestnik PPK otrzyma dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Warunkiem jej otrzymania jest dokonywanie na konto uczestnika PPK wpłat podstawowych i dodatkowych, które będą co najmniej równe kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

W przypadku osób, które obniżyły składkę podstawową, dopłata roczna będzie przysługiwać, jeśli wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku będą równe co najmniej 25% wpłat podstawowych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

Uczestnictwo

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem obejmującym wszystkich pracowników. Zapisanie do PPK jest automatyczne dla pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe. Osoby między 55. a 69. rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK po złożeniu oświadczenia woli, a pracodawca jest zobowiązany poinformować o możliwości złożenia takiego wniosku. W przypadku osób, które najpóźniej w dniu zatrudnienia ukończyły 70 lat, nie zawiera się umowy o prowadzenie PPK.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Osoby, które nie chcą uczestniczyć w programie, składają pracodawcy deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK. Zaprzestanie pobierania wpłat do PPK w przypadku wypisania z PPK następuje od początku miesiąca, w którym został złożony wniosek, a pobrane już w tym miesiącu wpłaty podlegają zwrotowi.

Deklarację należy składać każdorazowo przy zmianie podmiotu zatrudniającego, jeśli została podjęta przez ubezpieczonego decyzja o nieprzystąpieniu do programu PPK.

W stosunku do osób zatrudnionych stale u pracodawcy, które zdecydowały o wypisaniu z PPK, podmiot zatrudniający co 4 lata (do końca lutego danego roku) musi poinformować uczestnika PPK o ponownym automatycznym zapisaniu do PPK. Dokonywanie wpłat do PPK za takich uczestników będzie ponawiane co 4 lata od 1 kwietnia. Uczestnik może zrezygnować jednak nadal z uczestnictwa w PPK, składając każdorazowo wniosek o rezygnację z PPK.

Wysokość składek

Pracownicze Plany Kapitałowe

Wysokość składek jest określona procentowo od wynagrodzenia pracownika.

Podstawą naliczania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe będzie podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jeśli nastąpi przekroczenie podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zaprzestaje się również opłacać składki na PPK.

SKŁADKI FINANSOWANE PRZEZ UCZESTNIKA PPK

Składka podstawowa finansowana przez pracownika wynosi 2% wynagrodzenia. Wyjątkowo składkę podstawową pracownika można obniżyć do nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia w przypadku osób, które z różnych źródeł nie osiągnęły w danym miesiącu wynagrodzenia odpowiadającego 1,2‑krotności minimalnego wynagrodzenia. Wymagane jest wówczas złożenie deklaracji składanej przez uczestnika PPK podmiotowi zatrudniającemu.

Składka dodatkowa finansowana przez pracownika może wynieść do 2% wynagrodzenia. W przypadku zdecydowania się na dodatkowe oszczędzanie, należy złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację ze wskazaniem wysokości składki dodatkowej.

Pracodawca jest zobowiązany poinformować uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania zarówno obniżonej składki podstawowej, jak i dobrowolnej składki dodatkowej.

Uczestnik PPK może zmienić wysokość składki podstawowej, jak i dobrowolnej, a także zrezygnować ze składki dodatkowej poprzez złożenie deklaracji. Zmiana taka będzie obowiązywać od miesiąca następnego po złożeniu deklaracji.

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK podlegają opodatkowaniu. Obliczona wysokość składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowana przez pracownika obniży wynagrodzenie netto pracownika.

SKŁADKI FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ

Składka podstawowa finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia.

Składka dobrowolna może zostać ustalona do wysokości 2,5% wynagrodzenia. Wysokość ta podawana jest w umowie o zarządzanie PPK. Wpłata dodatkowa może być uzależniona od stażu pracy w podmiocie zatrudniającym lub na podstawie regulaminów wynagrodzeń czy układu zbiorowego pracy.

W każdym momencie pracodawca może zmienić lub zrezygnować z wpłat składki dodatkowej poprzez zmianę w umowie o zarządzanie PPK. Zmiana następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana umowy.

Koszt pracodawcy zwiększy się od 1,5% – 4% w zależności od tego, czy pracodawca będzie dopłacał składkę dobrowolną, czy nie.

Wpłaty nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Składki opłacane przez pracodawcę stanowią dla pracownika dodatkowy przychód i będą uwzględnione w podstawie opodatkowania. Wynagrodzenie netto zostanie umniejszone o naliczony podatek.

Obowiązki pracodawcy

 1. Obowiązek informacyjny
 • Warunki uczestnictwa – pracodawca może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK, a także o obowiązkach i uprawnieniach pracodawcy oraz pracownika związanych z uczestnictwem w PPK
 • Zatrudnieni pomiędzy 55 a 70 rokiem życia – pracodawca jest obowiązany poinformować osoby między 55 a 70 rokiem życia o możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do PPK.
 • Wypłata transferowa – pracodawca, który otrzymał od pracownika oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK u poprzedniego pracodawcy, informuje uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową. Wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na różnych rachunkach PPK uczestnika PPK zostaje przekazany do instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK. Uczestnik ma 7 dni od otrzymania powyżej informacji na pisemne wyrażenie braku zgody na złożenie przez pracodawcę wniosku o wypłatę transferową.
 • Rezygnacja z PPK – pracodawca po otrzymaniu deklaracji rezygnacji z PPK musi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od jej otrzymania, poinformować instytucję finansową o zaistniałej sytuacji.
 • Rezygnacja z PPK – 4 lata – pracodawca jest zobowiązany informować osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa w PPK, o ponownym dokonaniu za nich wpłat. Obowiązek informacyjny następuje co 4 lata w terminie do ostatniego dnia lutego.
 • Rezygnacja – ponowne dokonywanie wpłat – pracodawca w przypadku ponownego dokonywania wpłat za osoby wcześniej rezygnujące z członkostwa w PPK musi powiadomić wybraną instytucję finansową.
 • Wpłata dodatkowa pracownika do PPK – pracodawca ma obowiązek poinformować uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej, a także o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej.
 1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK
 • wybranie instytucji finansowej
 • podpisanie umowy o zarządzanie PPK
 1. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK
 • podpisanie w imieniu i na rzecz pracowników umów o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową
 • załączenie do umowy listy osób przystępujących do PPK
 1. Terminowe naliczanie i pobieranie składek