Big Data

Big Data w branży produkcyjnej

Współczesny rynek kształtują innowacje. Nowoczesne technologie, aplikacje, urządzenia mobilne oraz media społecznościowe odmieniły oblicze branży produkcyjnej. Producenci coraz chętniej z nich korzystają, dostrzegając ogromny potencjał pozyskiwanych danych. Jednak ich duża różnorodność wymaga wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które pozwolą je prawidłowo zinterpretować oraz przeanalizować.

Jakość podejmowanych decyzji na zmiennym i niestabilnym rynku

Przedsiębiorstwa produkcyjne działają na skrajnie zmiennym i niepewnym rynku. Aby spełniać oczekiwania swoich klientów oraz skutecznie konkurować, przedsiębiorcy muszą skupić się na stałym podnoszeniu wydajności, skracaniu czasu realizacji procesów produkcyjnych oraz dostaw, a także dopasowaniu produktu finalnego do oczekiwań klientów końcowych.

Strategiczne znaczenie odgrywa jakość podejmowanych decyzji oraz skuteczność zarządzania operacyjnego, które ma wpływ na każdy etap produkcji. Od gromadzenia surowców, poprzez ich przetwarzanie, aż po wysyłkę wyrobu końcowego.

Potrzeba indywidualizacji, w przypadku masowej produkcji, powoduje wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań i złożonych systemów, generujących ogromne ilości danych. Pozyskiwane informacje potencjalnie mają duże znaczenie w procesie zarządzania, gdyż dzięki nim można prawidłowo ocenić sytuację w firmie, przeprowadzić diagnozę, optymalizować i planować. Problemem staje się ich prawidłowa analityka.

To właśnie zaawansowana analityka oraz Big Data to pojęcia, które zrewolucjonizowały współczesne podejście do procesów produkcyjnych, wpisując się w koncepcję Przemysłu 4.0.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak system Microsoft Dynamics NAV oraz moduły dodatkowe typu Targit i Jet Reports, umożliwiają przechowywanie dużych ilości danych, ich szybkie przetwarzanie oraz udostępnianie w ramach organizacji. Dzięki nim kadra zarządzająca może samodzielnie analizować dane, w dowolnym miejscu i czasie, oraz dynamicznie reagować na zachodzące zmiany.

Zarządzanie operacyjne w erze cyfrowej transformacji

Zarządzanie operacyjne koncentruje się przede wszystkim na planowaniu, organizacji i kontroli procesów produkcyjnych. Obejmuje działania, które zmierzają do projektowania, wytwarzania oraz dostarczania produktów odbiorcom, oraz szereg wiążących się ze sobą decyzji, dotyczących planowania zdolności produkcyjnych, harmonogramowania, zapewniania odpowiedniej jakości, motywowania pracowników, czy zarządzania zapasami.

Należy pamiętać, że zakres zadań zarządzania będzie różny w przypadku różnej organizacji produkcji (produkcja ciągła i dyskretna), powtarzalności produkcji (produkcja jednostkowa, seryjna i masowa) lub ze względu na typ zamówień (zamówienia indywidualne dla klienta bądź na magazyn, dla klienta anonimowego).

Przedsiębiorstwa produkcyjne u progu Przemysłu 4.0

Rozwój technologii wiąże się z czwartą rewolucją przemysłową, która wprowadza głęboką integrację systemów informatycznych, maszyn czy czujników wzdłuż łańcucha wartości. Systemy ERP zaczną rozwijać się w kierunku systemów cyberfizycznych, łączących świat rzeczywisty i wirtualny.

Koncepcja Przemysłu 4.0 odnosi się do zbioru technik oraz zasad funkcjonowania łańcucha wartości, który łączy:

 • Analitykę dużych ilości danych (Big Data);
 • Roboty, które mogą ze sobą efektywnie współpracować oraz integrować swoje działania;
 • Symulacje 3D, które wykorzystują pozyskane dane w czasie rzeczywistym, by odzwierciedlić świat rzeczywisty w modelu wizualnym;
 • Integrację horyzontalną oraz wertykalną pomiędzy dostawcami, oraz klientami za pośrednictwem systemów informatycznych;
 • Internet przemysłowy, który pozwala współdziałać i komunikować się różnym urządzeniom przemysłowym;
 • Cyberbezpieczeństwo, zarządzanie dostępem maszyn i użytkowników oraz identyfikacja;
 • Systemy ulokowane w chmurze obliczeniowej;
 • Technologie przyrostowe, które pozwalają tworzyć gotowe części bez oprzyrządowania, eliminując niepotrzebne koszty i opóźnienia;
 • Rozszerzoną rzeczywistość.

Główne wyzwania dla firm produkcyjnych

Koncepcja Biga Data łączy się z gromadzeniem i przetwarzaniem dużej ilości danych, które charakteryzują się różnorodnością i złożonością. Prawidłowo przetworzone, poprawiają efektywność procesów i jakość podejmowanych decyzji. By je prawidłowo analizować, przedsiębiorcy sięgają po innowacyjne rozwiązania technologiczne. Głównymi wyzwaniami, jakie stoją przed przedsiębiorcami są:

 • Ogromny wolumen (skala pozyskanych danych);
 • Prędkość analizy (analiza danych strumieniowych);
 • Różnorodność (różne formy oraz źródła danych);
 • Prawidłowość (wiarygodność danych).

A czy Twoja firma jest gotowa na Big Data?

Koncepcja Big Data, według Gartner Group, obejmuje ogromne rozmiary zasobów informacyjnych. Ich liczba, złożoność oraz różnorodność wymaga zastosowania zaawansowanych form przetwarzania, pozwalających pozyskać konkretne informacje, które w konsekwencji przełożą się na wyższą efektywność, lepsze decyzje biznesowe oraz automatyzację procesów.

Według danych Microsoft już 45% organizacji zdecydowało się na wdrożenie narzędzi analitycznych, które pozwolą na lepsze przetwarzanie pozyskanych danych.

Wraz z szybką rozbudową zbiorów danych, przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać wyzwania, ale i możliwości. Według informacji, podanych w raporcie KPMG Going Beyond Data, w 2015 roku, dla 58% globalnych firm, głównymi wyzwaniami były jakość oraz wiarygodność danych.

W tym samym badaniu wskazano, że 47% przedsiębiorców uznało, że mają niewystarczający dostęp do kluczowych informacji. Problemem jest ilość danych oraz brak umiejętności przeprowadzenia ich analizy. Pracownicy nie mają odpowiedniej wiedzy oraz narzędzi, które pozwoliłyby prawidłowo opracować dane liczbowe.

Bez odpowiednich narzędzi, Big Data są nieużyteczne. Swoją wartość zyskują dopiero wtedy, gdy możliwe jest pozyskanie z nich istotnych informacji i wiedzy, która pozwoli podejmować lepsze decyzje biznesowe, zapewniające wydajność i optymalizację procesów, klasyfikację danych oraz wykrywanie wzorców i zależności.

Wykrywanie obejmuje identyfikację wzorców, trendów, celów oraz nieprawidłowości. Narzędzia pozwalające na wizualizacje danych, przekształcają duże zbiory liczb w wykresy oraz grafikę przedstawiające trendy. Pozwalają one na prostą analizę i łatwiejszą interpretację. Producenci wykorzystują narzędzie pozwalające na wizualizację danych, by śledzić jakość i kontrolować zachodzące zmiany, wykrywać trendy i identyfikować potencjalne problemy w obszarze łańcucha dostaw.

Klasyfikacja danych pozwala firmom na ich wyodrębnianie, sortowanie, filtrowanie, sekwencjonowanie oraz porównywanie. Narzędzia usprawniające automatyzację procesu klasyfikacji, zapewniają wyższy poziom elastyczności, dopasowania się do wymagań klientów, wytwarzania produktów niestandardowych.

Umiejętność przewidywania przyszłych zdarzeń ma kluczowe znaczenie w procesie podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Analityka predykcyjna (ang. Predictive Analytics) ma szczególne znaczenie w firmach posiadających duże bazy klientów. Narzędzia analizy predykcyjnych wykorzystują zaawansowane funkcje analityczne, które obejmują analizy statystyczne ad hoc, modelowanie predykcyjne, eksplorację danych, analizę tekstu, analizę jednostek, optymalizację, opiniowanie w czasie rzeczywistym czy uczenie maszynowe. Wprowadza usprawnienie procesów związanych z prognozowaniem długoterminowym, podejmowaniem decyzji oraz metody przewidywania kolejnych działań.

Analityka biznesowa zyskuje coraz większe znaczenie

Według badań prowadzonych przez PwC w 2016 roku, przedsiębiorstwa produkcyjne zaczynają rozumieć znaczenie analityki biznesowej. 54% respondentów oceniło, że ma ona duże lub bardzo duże znaczenie dla organizacji, a aż 88% osób zadeklarowało, że analizy danych staną się kluczowym wyzwaniem w ich firmach, w ciągu 5 kolejnych lat.

Te same badania wskazują jednak, że nadal producenci mają małą wiedzę oraz umiejętności związane z analityką dużych wolumenów danych. Niespełna 18% respondentów oceniło swoje umiejętności w tym zakresie jako wysokie.

Big Data w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Analityka biznesowa wśród małych i średnich firm często jest zaniedbywana ze względu na niewielu specjalistów, którzy byliby w stanie zająć się tym obszarem działań. Co więcej, firmy nie dysponują odpowiednią infrastrukturą, która umożliwia wdrożenie magazynu danych oraz przeprowadzenia procesów wyodrębniania, transformowania oraz ładowania danych z różnych źródeł do jednej, relacyjnej bazy danych.

Główne problemy producentów

Rozwój technologiczny, którego jesteśmy świadkami, pozwolił w znaczącym stopniu ograniczyć koszty wdrażania rozwiązań analitycznych. Widoczne jest coraz większa zainteresowania analityką i raportowaniem. Pozwalają one przedsiębiorcom osiągać lepsze wyniki oraz stawiać czoła takim wyzwaniom jak:

 • Rosnąca liczba danych, pochodzących z wielu źródeł;
 • Potrzeba lepszej kontroli nad procesem produkcyjnym, logistycznym, finansowych i sprzedażowym;
 • Brak możliwości podejmowania dobrych decyzji biznesowych;
 • Brak wiedzy na temat trendów rynkowych oraz umiejętności przewidywania oczekiwań klientów;
 • Niechęć do korzystania z nowoczesnych technologii;
 • Niestabilność rynku wraz ze zmiennymi oczekiwaniami klientów;
 • Brak umiejętności wykrywania anomalii w procesie produkcyjnym oraz diagnozowania awarii;
 • Brak możliwości monitorowania wzorców optymalizacji planów pracy oraz stopnia wykorzystania maszyn;
 • Brak narzędzi pozwalających na optymalizację procesów produkcyjnych;
 • Brak jednego, spójnego narzędzia usprawniającego zarządzanie operacyjne, analitykę i raportowanie.

Narzędzia analityczna powinny być fundamentem działań dla wszystkich producentów, pozwalających na integrację rozwiązań operacyjnych, informatycznych z innowacyjnymi narzędziami, w zgodzie z koncepcją SMAC, łączącą  możliwości społecznych interakcji, mobilności, danych analitycznych oraz chmury obliczeniowej.

Korzyści wynikające z analityki biznesowej

Analityka danych z wykorzystaniem narzędzi biznesowym ma szczególne znaczenie dla usprawnienia procesów zarządzania w firmach produkcyjnych. Drobiazgowa oraz prawidłowa analiza pozyskanych danych pozwala poprawić wydajność, oraz elastyczność, co prowadzi do zindywidualizowania produkcji, poprawy konkurencyjności, wyższej jakości oraz uzyskania niższych kosztów. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi analitycznych umożliwia:

 • Reagowanie na popyt w sposób elastyczny;
 • Ograniczenie czasu potrzebnego na realizację zleceń produkcyjnych;
 • Wykluczenie nieterminowości i opóźnień;
 • Eliminację kosztów zapasów oraz ich poprawna lokalizacja;
 • Elastyczne kształtowanie zdolności produkcyjnych;
 • Uzyskanie krótszego czasu wdrożeń nowych produktów;
 • Lepsze wykorzystanie zasobów;
 • Wyższy poziom utrzymania ruchu;
 • Ograniczenie ilości odpadów;
 • Bardziej opłacalne wytwarzanie niewielkich partii produkcyjnych.

Narzędzia usprawniające analitykę biznesową sprawdzają się zarówno wśród dużych przedsiębiorstw, jak i wśród organizacji z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak działają narzędzia do analizy biznesowej?

Narzędzia służące do analizy biznesowej to aplikacje zbierające i przetwarzające duże ilości danych nieposiadających struktury. Gromadzą one odpowiednie dane, by wygenerować z nich istotne informacje. Narzędzia do analizy biznesowej pozwalają opracować dane tak, by można było utworzyć raporty, pulpity nawigacyjne oraz wizualizacje danych.

Wyniki umożliwiają pracownikom podejmowanie szybszych i lepszych decyzji biznesowych, jednocześnie zwiększając wydajność operacyjną, wskazując nowe ewentualności uzyskania przychodu, ukazując trendy rynkowe. Narzędzia analityczne pozwalają na tworzenie raportów przedstawiających wiarygodne, kluczowe wskaźniki wydajności oraz identyfikować okazje biznesowe.

Narzędzia wykorzystywane do analizy biznesowej, najczęściej są używane do bezpośredniego tworzenia zapytań i raportowania danych. Mogą one integrować duże zestawy aplikacji, takich jak analiza i zapytania ad hoc, raportowanie korporacyjne, przetwarzanie analityczne online (OLAP), mobilna analiza biznesowa, analiza biznesowa w czasie rzeczywistym, operacyjna analiza biznesowa, analiza biznesowa w chmurze, analiza biznesowa „open source”, analiza biznesowa oparta na współpracy i analiza lokalizacji.

Zestawy mogą zawierać również oprogramowanie do wizualizacji danych, które pozwala na projektowanie wykresów oraz narzędzia do tworzenia pulpitów nawigacyjnych i kart wyników wydajności analizy biznesowej, wyświetlających metryki biznesowe oraz kluczowe wskaźniki wydajności.

Zastosowanie narzędzi analitycznych w celu przyspieszenia reakcji na zapytania

Organizacje przechowujące ogromne ilości danych wykorzystują narzędzia analizy biznesowej. Są to systemy, które działają, bazując na danych i umożliwiającą ich wykorzystanie oraz tworzenia zapytań i raportów.

Dane, do których powstają zapytania, są agregowane i przechowywane w postaci wielowymiarowych modułów o strukturze przypominającej tabelę. Wyróżnia je bardzo krótki czas odpowiedzi na zapytania doraźne. Priorytetem w trakcie projektowania rozwiązań OLAP powinna być łatwość jego wykorzystania do tworzenia, wdrażania i utrzymywania modułów oraz dodawania i usuwania wymiarów.

Wymiary służą do mapowania informacji z tabeli magazynu danych oraz tworzenia poziomów, takich jak wymiary geograficzny z takimi poziomami jak kontynent, kraj, stan czy miasto. Wymiary powinno tworzyć się niezależnie. Dzięki temu można zachować łatwość tworzenia modułów i zapewnić koherencję podsumowywanych danych analizy biznesowej.

Narzędzia analityki biznesowej dostępne w systemie Microsoft Dynamics NAV

System ERP – Dynamics NAV oferuje swoim użytkownikom wbudowane narzędzia analizy danych, które korzystają z nowoczesnych technologii Microsoft. Pozwalają one optymalizować procesy w obszarze raportowania, kluczowych wskaźników i wykresów wydajności oraz bezpośrednich zapytań.

Raportowanie

By zachować konkurencyjność na zmiennym rynku, kluczowe znaczenie ma stały monitoring bieżących operacji oraz porównanie ich z wcześniejszymi działaniami i ich efektami. W ramach ustandaryzowanego narzędzia, które skonfigurowane jest  pod kątem oczekiwań i wymogów stanowiska pracy, użytkownik systemu ERP  ma dostęp do określonych i skonsolidowanych danych i zasobów, które są konieczne w trakcie wykonywania bieżących działań.

Na efektywność działań organizacji wpływają między innymi możliwość śledzenia transakcji finansowych, sprawozdań dotyczących wydajności, wyników sprzedaży oraz poprawności zapisów ksiąg. Dokładna kontrola tego typu danych powinna wykorzystywać szeroki zakres funkcjonalności. Nowoczesne systemy ERP, jak Microsoft Dynamics NAV gwarantują zaawansowaną i wszechstronną funkcjonalność monitorowania, zapewniającą kadrze zarządzającej  przejrzystość działań i pełny wgląd w funkcjonowanie organizacji.

Kluczowe wskaźniki i wykresy wydajności

Bieżący monitoring aktywności i wyników finansowych przedsiębiorstwa, a także drobiazgowa analiza trendów rynkowych pozwalają na lepszy wgląd w funkcjonowanie organizacji. Aby osiągnąć wysoką efektywność pracy, użytkownicy powinni mieć dostęp do łatwych w zdefiniowaniu wskaźników biznesowych, które pozwolą na bezzwłoczny i holistyczny podgląd procesów.

Rozwiązania analityczne dostępne w systemie Dynamics NAV pozwalają dostrzegać pojawiające się tendencje oraz szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Dają możliwość rozpoznania wskaźników rentowności oraz tych, które mają niekorzystny wpływ na wyniki firmy. Zapewniają także możliwość interaktywnej modyfikacji danych i wizualizacji przewidywanych wyników realizowanych działań sprzedażowych i wizualnej analizy danych oraz szczegółowy wgląd w rachunek zysków i strat.

Bezpośrednia zapytania i analizy

Ogromny potencjał analityczny zapewnia także proste narzędzie, jakim jest Microsoft Excel. Dzięki niemu użytkownik systemu Dynamics NAV może efektywnie realizować zadania oraz śledzić trendy i modyfikować zaplanowane działania, tak aby skutecznie zabezpieczyć się przed ryzykiem niekorzystnych trendów rynkowych. Narzędzie to pozwala także na maksymalizację zysków w momencie, gdy warunki na rynku są korzystniejsze i sprzyjają rozwojowi firmy. Aby pozostać konkurencyjnym, ważna jest możliwość porównania wyników rzeczywistych z prognozowanymi i ich późniejsza analiza, a w razie potrzeby modyfikacja planów.

Właściwa interpretacja informacji dotyczących działań przedsiębiorstwa to priorytetowy czynnik sukcesu. System Dynamics NAV pozwala na lepszy dostęp do danych oraz ułatwia ich właściwe zrozumienie.

System ERP dostarcza odpowiedzi na różnorodne zapytania w postaci raportów, wykresów i analiz. Usprawnia współdziałanie oraz przekazywanie informacji poprzez platformę Business Insight, która opiera się o rozwiązania Microsoft (np. Microsoft SQL Server, Microsoft Office i Microsoft SharePoint).

Power BI

Microsoft Power BI jest zestawem narzędzi służących do analityki biznesowej. Posiada funkcjonalności, które pozwalają gromadzić, porządkowanie, analizowanie i prezentowanie danych w przystępny sposób.

Rozwiązanie umożliwia szybki import danych, które pochodzą z wielu różnych źródeł. Są one kompilowane, generując spójny raport. Dzięki tworzeniu różnorodnych zależności pomiędzy elementami zbiorów danych można analizować czynniki oraz zestawić je z informacjami zewnętrznymi.

Dzięki Power BI, które zostało wbudowane w Microsoft Dynamics NAV, możliwe jest generowanie wszechstronnych raportów i wykresów, a następnie udostępnianie ich w widoku głównym użytkownika.

Aby rozpocząć pracę, użytkownik powinien mieć dostęp do Microsoft Dynamics NAV Power BI Content Pack, który obejmuje przykładowe raporty i ilustruje przykładowe wykorzystanie Power BI w demonstracyjnym środowisku produkcyjnym.

Jet Reports

Jet Reports to moduł rozbudowujący funkcjonalność Microsoft Dynamics NAV, który zapewnia użytkownikom systemu prosty sposób na tworzenie raportów i zapytań biznesowych. Rozwiązanie to osadzone jest w doskonale znanym środowisku Microsoft Excel. Rozszerza możliwości systemu ERP w obszarze analityki i raportowania, wspierając oraz monitorując procesy biznesowe w sposób stały.

Narzędzia Jet Reports pozwolą tworzyć spersonalizowane raporty NAV oraz wpływają na skrócenie czasu, który pracownicy poświęcają na zbieranie danych.

Rozwiązanie pozwala na  szybkie pozyskiwanie dokładnych danych finansowych, tak aby cała organizacja mogła podejmować decyzje bazujące na wiarygodnych liczbach. Umożliwia tworzenie zarówno ogólnych pulpitów finansowych, jak i drobiazgowych danych finansowych wraz z detalami transakcji. Użytkownik będzie mógł wygenerować każdy raport finansowy, bezpośrednio wewnątrz Excela.

Rozwiązanie pozwala zestawić budżet z rzeczywistymi wydatki. Użytkownik poprzez jedno kliknięcie możesz uzyskać kluczowe dane z Dynamics NAV, podzielone według działów, wymiarów, firm lub budżetów. Dodatkowo kadra zarządzająca otrzymuje wgląd w precyzyjne dane sprzedażowe, w dowolnym miejscu i czasie.

Targit

Targit to kolejne narzędzie analityczne, zintegrowane z systemem Microsoft Dynamics NAV, które pozwala tworzyć analizy, kokpity i raporty. Pobiera ono oraz przetwarza duże ilości danych z dowolnych systemów lub hurtowni danych.

Rozwiązanie pozwala przeprowadzić prostą analizę danych z obszarów sprzedaży, finansów, łańcucha dostaw, CRM i projektów. Dodatkowo pozwala stworzyć wiele prekonfigurowanych analiz i raportów, zapewniające widoki nieobecne w standardzie Dynamics NAV.

Jego głównym celem jest dostarczenie stosownym użytkownikom systemu aktualnych danych w wyrazistej formie, aby ułatwić im proces podejmowania decyzji biznesowych. System BI wspiera również zadania kontrolingowe, analizy, zarządzanie ryzykiem oraz prognozowanie wyników.

Koncepcja Big Data zyskała na znaczeniu. Firmy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że bez interpretacji pozyskiwanych danych nie da się podejmować właściwych decyzji biznesowych, planować produkcji, konkurować na trudnym rynku o wymagającego klienta. Dlatego tak ważne są nowoczesne rozwiązania analityczne, które pozwolą opracować dane pochodzące z różnych źródeł – zewnętrznych (jak portale społecznościowe), jak i wewnętrznych (maszyny produkcyjne).

Raport: 8 trendów analityki biznesowej

Big Data

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz